Procedure : 2016/2966(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000122/2016

Ingediende teksten :

O-000122/2016 (B8-1806/2016)

Debatten :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 201kWORD 17k
13 oktober 2016
O-000122/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000122/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, namens de PPE-Fractie
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, namens de S&D-Fractie
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie
Helga Stevens, Julie Girling

 Betreft: De toetreding van de EU tot het verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
 Antwoord plenaire 

Op de vooravond van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen wijst het Europees Parlement op de geringe vooruitgang in de bestrijding van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld.

Dit geweld vormt een schending van de grondrechten en is een extreme vorm van discriminatie, die zowel de oorzaak als het gevolg van genderongelijkheden is.

De Commissie stelde op 4 maart 2016 de toetreding van de EU tot het verdrag van Istanbul voor, het eerste juridisch bindende instrument op internationaal niveau voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Alle EU-lidstaten hebben het verdrag ondertekend, slechts veertien hebben het geratificeerd. De EU-toetreding zal leiden tot meer efficiëntie en coherentie in de interne en externe beleidsmaatregelen voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld in Europa, en zal daarnaast zorgen voor een betere implementatie van de wetgeving, de programma's en de middelen die de EU hiervoor inzet. De toetreding tot het verdrag van Istanbul zal bijdragen tot de bredere EU-doelstellingen inzake gendergelijkheid, uitbanning van discriminatie, volksgezondheid en economische groei; zal de verantwoordingsplicht en de rol van de EU bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld op internationaal niveau vergroten; zal ervoor zorgen dat op Europees niveau meer en beter gegevens verzameld worden over de aard en de omvang van geweld tegen vrouwen; en zal tot slot leiden tot hernieuwde politieke druk op de lidstaten om dit instrument te ratificeren.

– In welk stadium bevinden de onderhandelingen over de ondertekening en sluiting van het verdrag van Istanbul zich?

– Welke concrete maatregelen heeft de Commissie genomen om de onderhandelingen in de Raad sneller te doen verlopen?

– Hoeveel tijd is volgens de Commissie nog nodig om de EU-toetreding tot het verdrag volledig af te ronden?

– Wat zal, volgens de Commissie, de rol van het Europees Parlement in het toezichtsproces zijn?

– Welke andere concrete stappen heeft de Commissie gezet om te verzekeren dat de lidstaten het verdrag van Istanbul ondertekenen en ratificeren? Welke maatregelen zijn gepland om een passende handhaving van dit instrument te verzekeren in de landen die het al geratificeerd hebben?

– Wat zijn de volgende concrete stappen die de Commissie heeft gepland om geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld uit te bannen, naast de bewustmakingscampagne waar het Europees Parlement momenteel bij betrokken is?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid