Pytanie poselskie - O-000122/2016Pytanie poselskie
O-000122/2016

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000122/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, w imieniu grupy PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, w imieniu grupy S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

Procedura : 2016/2966(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000122/2016
Teksty złożone :
O-000122/2016 (B8-1806/2016)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W przededniu Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobiet Parlament Europejski odnotowuje niewielkie postępy w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy na tle płciowym.

Przemoc wobec kobiet i przemoc na tle płciowym jest pogwałceniem praw człowieka i stanowi skrajną formę dyskryminacji, która jest źródłem i rezultatem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

W dniu 4 marca 2016 r. Komisja zaproponowała przystąpienie UE do konwencji stambulskiej, która jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym instrumentem dotyczącym zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Wszystkie państwa członkowskie UE podpisały wspomnianą konwencję, ale zaledwie 14 ją ratyfikowało. Przystąpienie UE do konwencji zwiększy skuteczność i spójność unijnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej w dziedzinie zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy na tle płciowym w Europie i zapewni skuteczniejsze wdrażanie unijnych przepisów, programów i funduszy, które przyjęto w tym celu. Przyczyni się też do poszerzenia celów UE w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji, zdrowia publicznego i wzrostu gospodarczego. Zaproponowany akt zwiększy odpowiedzialność UE i jej rolę w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy na tle płciowym na arenie międzynarodowej. Ponadto pozwoli na obszerniejsze i skuteczniejsze gromadzenie danych o charakterze i skali przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim. Wreszcie, przystąpienie UE do konwencji stambulskiej wywrze nową polityczną presję na państwa członkowskie, by ratyfikowały ten instrument.

– Na jakim etapie są negocjacje w sprawie podpisania i zawarcia przez UE konwencji stambulskiej?

– Jakie konkretne działania podjęła Komisja, aby przyspieszyć negocjacje w Radzie?

– Jak długo, zdaniem Komisji, potrwa rozstrzygnięcie kwestii przystąpienia UE do konwencji?

– Jaką rolę przewiduje Komisja dla Parlamentu Europejskiego w procesie monitorowania realizacji celów konwencji?

– Jakie inne konkretne działania podejmuje Komisja, aby zagwarantować, że państwa członkowskie podpiszą i ratyfikują konwencję stambulską? Jakie środki przewidziano w przypadku państw członkowskich, które ratyfikowały już konwencję, w celu zagwarantowania właściwego wdrażania tego instrumentu?

– Jakie dalsze konkretne działania przewiduje Komisja w celu wyeliminowania przemocy wobec kobiet i przemocy na tle płciowym, poza kampanią uświadamiającą rozpoczętą już wspólnie z Parlamentem Europejskim?