Parlamentsfråga - O-000122/2016Parlamentsfråga
O-000122/2016

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor

13.10.2016

Fråga för muntligt besvarande O-000122/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, för PPE-gruppen
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, för S&D-gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen
Helga Stevens, Julie Girling

Förfarande : 2016/2966(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000122/2016
Ingivna texter :
O-000122/2016 (B8-1806/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

Inför Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor konstaterar Europaparlamentet att det inte gjorts några större framsteg i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld.

Våld mot kvinnor och könsrelaterat våld är ett brott mot de grundläggande rättigheterna och en extrem form av diskrimination, som är både upphov till och resultatet av bristande jämställdhet.

Den 4 mars 2016 föreslog kommissionen att EU skulle anslutas till Istanbulkonventionen, det första rättsligt bindande instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor på internationell nivå. Alla EU-länder har undertecknat konventionen, men endast 14 av dem har ratificerat den. EU:s anslutning kommer att leda till större effektivitet och koherens i EU:s interna och externa politik för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och könsrelaterat våld i hela Europa och säkerställa bättre tillämpning av EU-lagstiftning, -program och -fonder som antagits i detta syfte. Anslutningen kommer att bidra till mer generella mål för jämställdhet, antidiskriminering, folkhälsa och ekonomisk tillväxt, och man kommer att kunna utkräva större ansvar av EU, som får en viktigare roll att spela i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld på internationell nivå. Anslutningen kommer också att säkerställa mer omfattande och bättre uppgiftsinsamling på europeisk nivå angående kvinnovåldets karaktär och omfattning. Sist men inte minst innebär EU:s anslutning till Istanbulkonventionen att det sätts ökad politisk press på medlemsstaterna att ratificera instrumentet.

– Vad är det aktuella läget i förhandlingarna om EU:s undertecknande och ingående av Istanbulkonventionen?

– Vilka konkreta åtgärder har kommissionen tagit för att öka takten i rådets förhandlingar?

– Hur länge tror kommissionen att det kommer att ta innan EU ansluter sig till konventionen?

– Vilken roll anser kommissionen att Europaparlamentet ska spela i övervakningen av konventionen?

– Vilka andra konkreta åtgärder vidtar kommissionen för att säkerställa att medlemsstaterna undertecknar och ratificerar Istanbulkonventionen? I de fall då medlemsstaterna redan har ratificerat den, vilka åtgärder planeras för att säkerställa ett korrekt genomförande av konventionen?

– Vilka konkreta åtgärder planerar kommissionen att vidta härnäst för att stoppa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld, utöver den informationskampanj som bedrivs tillsammans med Europaparlamentet?