Парламентарни въпроси
PDF 197kWORD 17k
17 октомври 2016 г.
O-000124/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000124/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Относно: преминаване от лятно към зимно часово време и обратното

Когато съзаконодателите приеха Директива 2000/84/ИО относно разпоредби за лятното часово време, тяхното решение се основаваше на допускането, че по този начин ще се постигнат редица ползи. Междувременно научните данни доказаха обратното, като изтъкват необходимостта да се извърши повторна оценка на посочената практика.

Членът на Комисията Булц обяви на 5 октомври 2016 г., че ръководените от нея служби ще извършат анализ на въздействието на настоящите разпоредби. С оглед на това възникват следните въпроси:

1. Какво показва оценката на ползите и разходите във връзка с практиката за смяна на лятно със зимно часово време и обратното, включително данните от всеки от следните отрасли: енергетика, здравеопазване, селско стопанство и транспорт?

2. Какви са последиците от смяната на часовото време за здравето на гражданите, и по-специално за здравето на хората с повишена чувствителност, като например децата и възрастните хора?

3. Какво е въздействието на лятното часово време върху конкурентоспособността на европейската промишленост, включително цените на енергията и потреблението?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност