Парламентарен въпрос - O-000126/2016Парламентарен въпрос
O-000126/2016

Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията

Въпрос с искане за устен отговор O-000126/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, от името на групата S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, от името на групата ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE
Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Процедура : 2016/2954(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000126/2016
Внесени текстове :
O-000126/2016 (B8-1804/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

Понастоящем по света има 65 милиона души в движение, включително голям брой деца, които бягат от конфликти, бедност или екстремни метеорологични явления и които търсят по-добър живот и място, което да нарекат свой дом. Тези деца са сред най-уязвимите хора по света: няма вероятност броят им да спадне и това е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Много от тях пътуват със семействата си, а много други – самостоятелно. Всяко едно от тези деца се нуждае от закрила и има право да се ползва с правата, гарантирани съгласно Конвенцията за правата на детето. Децата мигранти, и особено тези без документи, са уязвими на трафик, малтретиране и експлоатация. Освен това Комисията обяви в своята Европейска програма за миграцията няколко стратегии и подходи, които все още не е реализирала. Трябва да се положат повече усилия, главно в следните области:

1. Разработване на ефективни процедури за децата: процедурите трябва да бъдат ефективни и бързи, особено за децата (включително децата в семействата), тъй като те не могат да сменят местонахождението, държавата или училището;

2. Призив за прекратяване на произволното задържане на деца: процедурите трябва да бъдат по-бързи и подходящите процеси за прием трябва да бъдат ускорени;

3. Насърчаване на процедурите за събиране на семействата;

4. Настойничество: отчетени са закъснения при назначаването на настойници и тяхната способност за ефективни действия;

5. Гарантиране на достъп до образование: децата мигранти имат право на абсолютно същия достъп до образование както другите;

6. Ефективна реализация на преместването: до края на септември са били преместени само 46 непридружени деца;

7. Осигуряване на психологическа подкрепа за жертвите на травми.

За да изпълни ангажиментите си, Комисията ще приеме ли ясно определена и измерима политическа рамка с оглед на използването на всеобхватен подход за предотвратяване на насилието, експлоатацията и малтретирането, укрепване на системите за защита на най-уязвимите (включително, но не само непридружените малолетни и непълнолетни лица) и мониторинг на дискриминацията при достъпа до образование, здравни грижи и закрила на децата по цялата верига на миграцията?