Parlamentní otázka - O-000126/2016Parlamentní otázka
O-000126/2016

Politika a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000126/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, za skupinu S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, za skupinu GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, za skupinu PPE
Jean Lambert, za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Postup : 2016/2954(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000126/2016
Předložené texty :
O-000126/2016 (B8-1804/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

V současné době je na celém světě v pohybu asi 65 milionů lidí, včetně velkého počtu dětí, kteří utíkají před válkou, chudobou nebo extrémními povětrnostními jevy a hledají lepší život a místo, které se pro ně stane novým domovem. Tyto děti patří mezí nejzranitelnější osoby na světě: jejich počet navíc nebude pravděpodobně klesat, čímž vzniká jedna z největších výzev naší doby. Mnohé z těchto dětí cestují se svými rodinami, mnohé však také samy. Každé z nich potřebuje ochranu a je oprávněno uplatňovat práva zaručená Úmluvou o právech dítěte. Migrující děti, zejména ty bez dokladů, jsou vystaveny riziku obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování. Komise navíc ve svém evropském programu pro migraci představila několik strategií a přístupů, které se však dosud nerealizovaly. Je třeba vyvíjet větší úsilí, zejména pokud jde o:

1. vytvoření účinných postupů pro děti: postupy musí být účinné a rychlé, zejména v případě dětí (i těch, které doprovází jejich rodina), neboť děti nemohou měnit místo, zemi nebo školu;

2. výzvy k ukončení svévolného zadržování dětí: postupy musí být rychlejší a zrychlit se musí také příslušný proces přijímání;

3. posílení postupů sjednocování rodin;

4. opatrovnictví: podle zpráv dochází k prodlevám při stanovování opatrovníků a jejich účinném jednání;

5. zajištění přístupu ke vzdělání: migrující děti mají právo na naprosto stejný přístup ke vzdělání jako ostatní;

6. zvyšování efektivnosti relokace: do konce září bylo přemístěno pouze 46 dětí bez doprovodu;

7. zajištění psychologicko-sociální podpory pro oběti traumat.

Příjme Komise v souladu se svými závazky jasně definovaný a měřitelný poltický rámec, kterým se stanoví komplexní přístup k předcházení násilí, vykořisťování a zneužívání, k posílení systému ochrany nejzranitelnějších osob (včetně nezletilých osob bez doprovodu) a monitorování diskriminace při přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a ochraně pro děti v rámci celého migračního řetězce?