Парламентарен въпрос - O-000133/2016Парламентарен въпрос
O-000133/2016

Създаване на гаранция за умения

Въпрос с искане за устен отговор O-000133/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2016/2799(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000133/2016
Внесени текстове :
O-000133/2016 (B8-1808/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

В един все по-цифровизиран свят нискоквалифицираните хора имат по-малко възможности за заетост, по-уязвими са към дългосрочната безработица и срещат повече трудности да участват пълноценно в обществото. Съгласно ОИСР при много възрастни ниското ниво на основни умения (четене, писане и смятане) и умения в областта на цифровите технологии води до по-ниско равнище на производителност на труда и по-лоши перспективи за растеж и конкурентоспособност. Това не само е зле за отделните лица, но също така предизвиква и големи разходи за икономиката и обществото като цяло. Въпреки това, развитието на нови начини на работа и ориентирани към бъдещето сектори играе ключова роля по отношение на необходимите видове умения. Несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда могат да засегнат неблагоприятно не само производителността и растежа, но и социалното положение във и между държавите членки. В предложението на Комисията се препоръчва държавите членки да се основават на съществуващи инициативи или политики и да създадат гаранция за уменията, която да дава възможност на хората, напуснали сферата на образованието, без да са завършили гимназиален етап на средното образование или негов еквивалент, и които не отговарят на условията за подкрепа по линия на гаранцията за младежта, да получат достъп до възможности за повишаване на своите умения.

1. Комисията призовава държавите членки да разработят бързо план за действие за изпълнението на тази инициатива. Предвидила ли е Комисията механизъм или орган за подкрепа на държавите членки при разработването и наблюдението на този план? При разработването на този план следва да бъдат ангажирани различни заинтересовани страни: как ще бъдат насърчени държавите членки да включат в процеса на вземане на решения гражданското общество, образователните институции, синдикалните организации и работодателите (предприятията и промишлеността)?

2. Смята ли Комисията, че е възможно да покрие свързаните с инициативата разходи без допълнително финансиране? Посочва се използването на различни средства на ЕС (например, Европейския социален фонд и програма Еразъм+). Ще предвиди ли Комисията разработването на подходящи процедури, даващи възможност за комбиниране на различни фондове, без да се създава излишна бюрокрация?

3. Каква стратегия ще използва Комисията за участието на държавите членки в тази правно необвързваща инициатива?

4. Една от основните причини за неграмотността е ранното напускане на училище: как възнамерява Комисията да се разреши този въпрос чрез своята препоръка?