Parlementaire vraag - O-000133/2016Parlementaire vraag
O-000133/2016

Invoering van een vaardighedengarantie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000133/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2016/2799(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000133/2016
Ingediende teksten :
O-000133/2016 (B8-1808/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In een steeds verder gedigitaliseerde wereld hebben laaggeschoolden minder kansen op de arbeidsmarkt, lopen zij meer risico op langdurige werkloosheid en hebben zij meer moeilijkheden om ten volle aan de samenleving deel te nemen. Volgens de OESO is een hoog percentage volwassenen met geringe basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) en digitale vaardigheden rechtstreeks gekoppeld aan lagere productiviteit en minder gunstige vooruitzichten voor groei en concurrentievermogen. Dit is niet alleen nadelig voor de individuele burgers, maar brengt ook hoge kosten met zich mee voor de economie en de samenleving als een geheel. Daarnaast zal de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden en toekomstgerichte sectoren een invloed hebben op welke soorten vaardigheden vereist zullen zijn. Discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden alsmede tekorten aan vaardigheden kunnen niet alleen de productiviteit en groei belemmeren, maar ook de maatschappelijke situatie binnen en tussen lidstaten negatief beïnvloeden. In haar voorstel doet de Commissie de lidstaten de aanbeveling voort te bouwen op bestaande initiatieven en beleidsmaatregelen, en een vaardighedengarantie op te zetten waardoor personen die het onderwijssysteem hebben verlaten zonder diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig en die niet in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van de jongerengarantie, toegang krijgen tot bijscholingstrajecten.

1. De Commissie verzoekt de lidstaten om spoedig een actieplan op te stellen voor de uitvoering hiervan. Heeft de Commissie voorzien in een mechanisme of orgaan ter ondersteuning van de lidstaten bij de voorbereiding en monitoring van dit plan? Bij de voorbereiding moeten verschillende belanghebbende partijen betrokken worden; hoe zullen de lidstaten aangemoedigd worden om het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen, vakbonden en werkgevers (bedrijven en industrie) te betrekken in het besluitvormingsproces?

2. Meent de Commissie dat het mogelijk is dit initiatief zonder bijkomende financiering uit te voeren? Er is sprake van het gebruik van verschillende EU-fondsen (bijvoorbeeld het ESF en Erasmus+). Is de Commissie van plan om passende procedures voor te stellen, zodat van verschillende middelen gebruik kan worden gemaakt zonder bureaucratische rompslomp?

3. Wat is de strategie van de Commissie om de lidstaten bij dit juridisch niet-bindend initiatief te betrekken?

4. Een van de belangrijkste oorzaken van ongeletterdheid is voortijdig schoolverlaten. Hoe denkt de Commissie dit in haar aanbeveling tegen te gaan?