Parlamentní otázka - O-000134/2016Parlamentní otázka
O-000134/2016

Přístup k energii v rozvojových zemích

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000134/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

Postup : 2016/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000134/2016
Předložené texty :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Přijaté texty :

Udržitelný přístup k cenově dostupné energii má zásadní význam pro uspokojování základních lidských potřeb a prakticky pro všechny druhy hospodářské aktivity. Způsob výroby a spotřeby energie může významně ovlivňovat pokrok v oblasti rozvoje. Zajištění přístupu k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny je náplní cíle udržitelného rozvoje č. 7.

Díky iniciativě EU nazvané „Energie pro rozvoj“, jejímž cílem je poskytnout přístup k udržitelné energii dalším 500 milionům lidí do roku 2030, a vyčlenění 3,5 miliardy EUR na rozvojovou pomoc v oblasti energetiky na období 2014–2020 může EU k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 7 zásadně přispět. V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 7 a všeobecnou shodou na tom, jaký přístup nejlépe přispívá k všeobecnému pokroku v oblasti rozvoje, klade nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI), důraz na řešení zaměřená na energii z obnovitelných a místní zdrojů. Energetika je stěžejní odvětví ve 30 programech, které uplatňují nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) a Evropský rozvojový fond (ERF), přičemž polovina těchto programů je určená pro země v subsaharské Africe.

Parlament při kontrole plánování DCI a ERF z velké části podporoval podrobné cíle a zdůrazňoval význam přístupu zaměřeného na výsledky, který se soustřeďuje na skutečné zprostředkování přístupu k energetickým službám pro chudé lidi. V některých programech ERF, v nichž je energetika stěžejním odvětvím, by tento důraz ovšem mohl být zřetelnější. Co se týká přijatého národního orientačního programu pro Eritreu, který se sice zaměřuje na energetiku, je však primárně veden migrační politikou, Parlament se nedomnívá, že by byl realistický, konstruktivní nebo žádoucí, a podotýká, že jeho provádění zatím nebylo zahájeno.

Mohla by Komise stručně popsat aktuální stav a hlavní problémy při uskutečňování plánované rozvojové pomoci v oblasti energetiky a vyhlídky na její pokračování? Jaká část vyčleněných finančních prostředků směřuje na projekty v oblasti energie z místních obnovitelných zdrojů? Jak daleko pokročila EU v plnění cíle, podle kterého má dalších 500 milionů lidí získat přístup k udržitelné energii?

Mohla by Komise také posoudit celosvětové podmínky pro dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 7 a vyjádřit své stanovisko k tomu, jaké nové nebo zvýšené snahy jsou nyní zapotřebí a kdo by je měl uskutečnit?