Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000134/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000134/2016

Adgang til energi i udviklingslandene

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000134/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2016/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000134/2016
Indgivne tekster :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Bæredygtig adgang til prisoverkommelig energi er af stor betydning for at opfylde grundlæggende menneskelige behov og for næsten alle former for økonomisk aktivitet. Den måde, hvorpå energi produceres og anvendes, kan betydeligt påvirke fremskridt på udviklingsområdet. Sikring af adgang til prisoverkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle udgør mål nr. 7 for bæredygtig udvikling (SDG).

EU's initiativ om udvikling af levering af energi for at give adgang til bæredygtig energi for yderligere 500 mio. mennesker inden 2030 og tildelingen af 3,5 mia. EUR til udviklingsbistand på energiområdet i perioden 2014-2020 gør det muligt for EU at yde et betydeligt bidrag til at opfylde SDG 7. I overensstemmelse med SDG 7 og en bred konsensus om, hvilken tilgang giver de bedste bidrag til generelle fremskridt på udviklingsområdet, fremhæver forordningen om oprettelse af Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) vedvarende energi og lokale energiløsninger. Energi er en central sektor i 30 programmer for gennemførelse af DCI og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), hvoraf halvdelen vedrører lande i Afrika syd for Sahara.

Parlamentet, der kontrollerer DCI- og EUF-programmeringen, har i vid udstrækning støttet detaljerede mål og har understreget betydningen af en resultatorienteret tilgang, der fokuserer på den faktiske levering af energitjenester til fattige. I nogle EUF-programmer, hvori energi indgår som en central sektor, kunne fokus på fattige dog være klarere. Hvad angår det nationale vejledende program for Eritrea, som fokuserer på energi, men som primært er drevet af migrationspolitik, mener Parlamentet ikke, at det er realistisk, konstruktivt eller hensigtsmæssigt, og bemærker, at gennemførelsesfasen ikke er blevet iværksat.

Kan Kommissionen kort redegøre for de fremskridt og de største udfordringer i gennemførelsen af programmeret udviklingsbistand på energiområdet og udsigterne for dens fortsatte gennemførelse? Hvilken andel af de forpligtede midler vil gå til lokale vedvarende energiprojekter? Hvor langt er EU nu nået med hensyn til målet om adgang for 500 millioner mennesker?

Vil det også være muligt for Kommissionen at komme med sin vurdering af de globale betingelser for opnåelse af SDG 7 og redegøre for sin holdning til, hvilke nye og intensiverede tiltag nu er de vigtigste, og hvem der skal gennemføre dem?