Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000134/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000134/2016

Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000134/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2016/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000134/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

H βιώσιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια έχει τεράστια σημασία για την κάλυψη των βασικών ανθρώπινων αναγκών και για όλα σχεδόν τα είδη οικονομικής δραστηριότητας. O τρόπος παραγωγής και χρήσης της ενέργειας μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή διαδικασία. H διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους είναι ο υπ' αριθ. 7 στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣBA).

H πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» για την παροχή πρόσβασης σε βιώσιμη ενέργεια για επιπλέον 500 εκατομμύρια άτομα έως το 2030 και η χορήγηση 3.5 δισεκατομμυρίων ευρώ για αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 παρέχουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ 7. Σύμφωνα με τους ΣΒΑ 7 και την ευρεία συναίνεση που υπάρχει ως προς το ποια προσέγγιση συμβάλλει καλύτερα στη γενική αναπτυξιακή πρόοδο, ο κανονισμός για τη θέσπιση του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), δίνει έμφαση στις λύσεις της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της τοπικής ενέργειας. Η ενέργεια αποτελεί κεντρικό τομέα σε 30 προγράμματα για την υλοποίηση του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα μισά από τα οποία προορίζονται για χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση του προγραμματισμού του ΜΑΣ και του ΕΤΑ, υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό λεπτομερείς στόχους και τόνισε τη σημασία μιας επικεντρωμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης με επίκεντρο την πραγματική παροχή υπηρεσιών ενέργειας στους φτωχούς. Σε ορισμένα προγράμματα του ΕΤΑ που περιλαμβάνουν έναν ενεργειακό τομέα εστίασης, η έμφαση στους φτωχούς θα μπορούσε, ωστόσο, να είναι σαφέστερη. Όσον αφορά το εγκριθέν εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα για την Ερυθραία, που είναι επικεντρωμένο στην ενέργεια αλλά περιστρέφεται κυρίως γύρω από την μεταναστευτική πολιτική, το Κοινοβούλιο δεν το θεωρεί ρεαλιστικό, εποικοδομητικό και ευκταίο, και σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η φάση υλοποίησης.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να περιγράψει εν συντομία την πρόοδο και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά την εφαρμογή της προγραμματισμένης αναπτυξιακής βοήθειας στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τις προοπτικές συνέχισης της εφαρμογής της; Τι ποσοστό της διατιθέμενης χρηματοδότησης προορίζεται για τοπικά έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές; Πόσο κοντά βρίσκεται σήμερα η ΕΕ στον στόχο της πρόσβασης για 500 εκατομμύρια άτομα;

Θα μπορούσε επίσης η Επιτροπή να γνωστοποιήσει την εκτίμησή της όσον αφορά τις παγκόσμιες συνθήκες για την επίτευξη των ΣΒΑ 7 και να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το ποιες νέες ή εντατικές προσπάθειες είναι τώρα πιο σημαντικές και ποιος πρέπει να τις καταβάλει;