Parlamendi esitatud küsimus - O-000134/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000134/2016

energia kättesaadavuse kohta arengumaades

Suuliselt vastatav küsimus O-000134/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2885(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000134/2016
Esitatud tekstid :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Taskukohase energia kestlik kättesaadavus on inimeste põhivajaduse rahuldamise ja praktiliselt igasuguse majandustegevuse jaoks väga tähtis. Energia tootmise ja kasutamise viis võib arengu kiirust oluliselt mõjutada. Seitsmes säästva arengu eesmärk on tagada kõigile taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia.

ELi arengut soodustava energia algatus, millega aastaks 2030 tehakse taskukohane energia kättesaadavaks veel 500 miljonile inimesele ning aastatel 2014–2020 eraldatakse energeetika valdkonnas arenguabiks 3,5 miljardit eurot, võimaldab ELil anda olulise panuse seitsmenda säästva arengu eesmärgi täitmisse. Kooskõlas nimetatud eesmärgiga ja laialdase konsensusega küsimuses, milline lähenemine aitab arengut kõige paremini kiirendada, pannakse arengukoostöö rahastamisvahendi loomist käsitlevas määruses rõhku taastuvenergiale ja kohalikele energialahendustele. Energeetika omab keskset tähtsust 30 arengukoostöö rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamisele suunatud programmis, millest pooled puudutavad Sahara-taguse Aafrika riike.

Euroopa Parlament on arengukoostöö rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi programmitööd kontrollides rõhutanud, kuivõrd tähtis on tulemustele keskenduv käsitlus, mis tähtsustab tegelike energiateenuste osutamist vaestele elanikele. Siiski võiks mõningates energia sihtvaldkonda hõlmavates Euroopa Arengufondi programmides rõhuasetus vaestele elanikele olla selgem. Vastuvõetud Eritrea riiklikku soovituskava, mis keskendub energeetikale, kuid mille peamiseks tõukejõuks on rändepoliitika, ei pea Euroopa Parlament ei realistlikuks, konstruktiivseks ega soovitavaks, ning märgib, et seda ei ole täitma hakatud.

Kas komisjoni võiks anda lühiülevaate energeetikavaldkonna arenguabi programmide hetkeseisust, nende juures kogetud peamistest probleemidest ning nende jätkuva rakendamise perspektiividest? Kui suur osa selleks eraldatud rahalistest vahenditest suunatakse kohapealsetesse taastuvenergia projektidesse? Kui kaugele on EL jõudnud täiendava 500 miljoni inimese energiaga varustamise eesmärgi täitmisel?

Kas komisjon võiks hinnata ka seitsmenda säästva arengu eesmärgi täitmise tingimusi ülemaailmsel tasandil, ning esitada oma seisukohad selle kohta, millised uued ettevõtmised või milliste seniste ettevõtmiste intensiivistamine on kõige olulisem ja kes ja mida peaks sellega seoses tegema?