Parlamento klausimas - O-000134/2016Parlamento klausimas
O-000134/2016

Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000134/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2016/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000134/2016
Pateikti tekstai :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Priimti tekstai :

Tvari prieiga prie įperkamų energijos išteklių yra labai svarbi siekiant patenkinti pagrindinius žmonių poreikius ir vykdyti iš esmės visų rūšių ekonomikos veiklą. Energijos gamybos ir naudojimo būdas gali daryti didelę įtaką vystymosi pažangai. Prieigos prie įperkamų, patikimų, tvarių ir modernių energijos išteklių užtikrinimas visiems yra darnaus vystymosi tikslas Nr. 7.

ES energetinio vystymosi iniciatyva, kuria siekiama iki 2030 m. suteikti prieigą prie tvarių energijos išteklių papildomai 500 mln. žmonių, ir 3,5 mlrd. EUR skyrimas paramai vystymuisi energetikos srityje 2014–2020 m. laikotarpiu sudaro sąlygas ES itin prisidėti siekiant darnaus vystymosi tikslo Nr. 7. Atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslą Nr. 7 ir platų sutarimą dėl to, koks metodas tinkamiausias siekiant bendros vystymosi pažangos, reglamente, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP), dėmesys skiriamas atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir vietiniams energetikos sprendimams. Energetika yra svarbiausias 30 programų, kuriomis įgyvendinama VBP ir Europos plėtros fondas (EPF), sektorius, pusė šių programų skirta Užsachario Afrikai.

Parlamentas, nagrinėdamas VBP ir EPF programavimą, dažniausiai pritarė išsamiems tikslams ir pabrėžė, kad svarbus į rezultatus orientuotas metodas, pagal kurį dėmesys būtų skiriamas tam, kad skurdžiai gyvenantiems žmonėms būtų iš tikrųjų teikiamos energetinės paslaugos. Vis dėlto kai kuriose programose, kuriose energetikos sektorius svarbiausias, galėtų būti aiškiau pabrėžiamas dėmesys skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Kalbant apie priimtą Eritrėjai skirtą nacionalinę orientacinę programą, kurioje daug dėmesio skiriama energetikai, tačiau jos pagrindas yra migracijos politika, Parlamentas nemano, kad ji yra realistinė, konstruktyvi ar pageidautina, ir pažymi, kad įgyvendinimo etapas nebuvo pradėtas.

Ar Komisija galėtų trumpai apibūdinti pažangą ir pagrindinius iškilusius iššūkius įgyvendinant numatytą paramą vystymuisi energetikos srityje, taip pat tai, kokios yra jos tolesnio įgyvendinimo perspektyvos? Kokia skiriamų lėšų dalis atitenka vietos atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams? Kiek ES šiuo metu yra pažengusi, siekdama tikslo suteikti prieigą 500 mln. žmonių?

Ar Komisija taip pat galėtų įvertinti bendras sąlygas norint pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 7 ir pareikšti savo nuomonę apie tai, kokios naujos ar didesnės pastangos dabar svarbiausios ir kas jas turėtų dėti?