Întrebare parlamentară - O-000134/2016Întrebare parlamentară
O-000134/2016

Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000134/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Linda McAvan, în numele Comisia pentru dezvoltare

Procedură : 2016/2885(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000134/2016
Texte depuse :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Texte adoptate :

Accesul durabil la o energie la prețuri accesibile este deosebit de important pentru satisfacerea nevoilor de bază ale oamenilor și pentru practic toate tipurile de activitate economică. Modalitatea de producere și utilizare a energiei poate influența semnificativ progresul dezvoltării. Asigurarea accesului la energie fiabilă, durabilă, modernă și la prețuri accesibile pentru toți constituie obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) 7.

Inițiativa UE „Energizarea dezvoltării” destinată asigurării accesului unui număr de 500 de milioane de persoane suplimentare la energie durabilă până în 2030 și alocarea a 3,5 miliarde EUR pentru asistență pentru dezvoltare în sectorul energetic în perioada 2014-2020 permit UE să contribuie semnificativ la îndeplinirea ODD 7. În conformitate cu ODD 7 și cu un larg consens asupra abordării care aduce cele mai mari contribuții la progresul general în materie de dezvoltare, regulamentul prin care se instituie Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) subliniază soluții privind energia din surse regenerabile și energia locală. Energia reprezintă un sector prioritar în cadrul a 30 de programe de punere în aplicare a ICD și a Fondului european de dezvoltare (FED), dintre care jumătate sunt destinate țărilor din Africa Subsahariană.

În cadrul controlului procesului de programare ICD și FED, Parlamentul a sprijinit în mare măsură obiective detaliate și a subliniat importanța unei abordări orientate spre rezultate, axată asupra furnizării concrete de servicii energetice populației sărace. Totuși, unele programe FED care includ un sector energetic prioritar ar putea pune într-o mai mare măsură accentul pe populația săracă. În ceea ce privește programul indicativ național pentru Eritreea adoptat care se concentrează asupra energiei, dar care este determinat în principal de politica în domeniul migrației, Parlamentul consideră că acesta nu este realist, constructiv sau recomandat și constată că etapa de punere în aplicare nu a fost lansată.

Ar putea Comisia să descrie pe scurt progresele înregistrate și principalele provocări întâmpinate în ceea ce privește punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare programate în domeniul energetic, precum și perspectivele de continuare a punerii în aplicare? Ce proporție din fondurile angajate este alocată proiectelor locale în domeniul energiei din surse regenerabile? În ce măsură și-a îndeplinit până în prezent UE obiectivul de a asigura „acces unui număr de 500 de milioane de persoane suplimentare”?

Ar putea Comisia, de asemenea, să evalueze condițiile globale pentru îndeplinirea ODD 7 și să se pronunțe cu privire la principalele eforturi care ar trebui depuse sau intensificate și la actorii care ar trebui să și le asume?