Parlamentná otázka - O-000134/2016Parlamentná otázka
O-000134/2016

Prístup k energii v rozvojových krajinách

Otázka na ústne zodpovedanie O-000134/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2016/2885(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000134/2016
Predkladané texty :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Prijaté texty :

Udržateľný prístup k dostupnej energii má výrazný význam za hľadiska uspokojovania ľudských potrieb a pre prakticky všetky druhy hospodárskej činnosti. Spôsob výroby a využívania energie môže výrazne ovplyvniť tempo rozvoja. Zabezpečenie prístupu k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých je cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 7.

Iniciatíva EÚ v oblasti rozvoja energetiky, ktorej cieľom je zabezpečiť do roku 2030 udržateľnú energiu pre ďalších 500 miliónov ľudí, a vyčlenenie 3,5 miliardy EUR na rozvojovú pomoc v oblasti energetiky v období 2014 – 2020 umožňujú EÚ výraznou mierou prispieť k napĺňaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 7. V súlade s týmto cieľom a so širokým konsenzom na tom, ktorý prístup je najúčinnejší z hľadiska napredovania všeobecného rozvoja, sa v nariadení o nástroji rozvojovej spolupráce (DCI) zdôrazňuje energia z obnoviteľných zdrojov a energetické riešenia na miestnej úrovni. Energetika je ústredným sektorom v 30 programoch vykonávajúcich DCI a Európsky rozvojový fond (ERF), z ktorých polovica je určená pre krajiny v subsaharskej Afrike.

Parlament v rámci kontroly programovania DCI a ERF výrazne podporil podrobné ciele a zdôraznil dôležitosť prístupu orientovaného na výsledky so zameraním na skutočné poskytovanie služieb v oblasti energetiky najchudobnejším. V niektorých programoch ERF, ktoré zahŕňajú energetický sektor, by však dôraz na chudobných mohol byť väčší. Pokiaľ ide o prijatie národného indikatívneho programu pre Eritreu, ktorý je zameraný na energetiku ale primárne hnaný migračnou politikou, Parlament nie je presvedčený o jeho reálnosti, konštruktívnosti alebo potrebnosti a konštatuje, že fáza vykonávania sa ešte nezačala.

Mohla by Komisia v krátkosti opísať pokrok a hlavné výzvy, s ktorými sa stretla pri vykonávaní plánovanej rozvojovej pomoci v oblasti energetiky a vyhliadky na jej ďalšie vykonávanie? Aký podiel zapojených projektov je zameraný na miestne projekty energie z obnoviteľných zdrojov? Ako ďaleko sa EÚ zatiaľ priblížila cieľu „prístupu pre 500 000“?

Mohla by Komisia zároveň poskytnúť posúdenie globálnych podmienok pre dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 7 a svoj pohľad na to, aké nové alebo zintenzívnené úsilie je teraz najdôležitejšie vynaložiť, a z koho strany?