Parlamentní otázka - O-000136/2016Parlamentní otázka
O-000136/2016

Dokončovací práce na dohodě Basel III

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000136/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Roberto Gualtieri, za Hospodářský a měnový výbor

Postup : 2016/2959(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000136/2016
Předložené texty :
O-000136/2016 (B8-1810/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) předložil návrhy na zdokonalení obezřetnostního rámce pro banky, které se zaměřují na řešení úvěrových a operačních rizik (finalizace dohody Basel III, tzv. Basel IV). Cílem návrhu je posílit standardní strategie a zvýšit jejich citlivost vůči rizikům, zvážit další omezení úlohy interně vytvářených strategií v kapitálovém rámci a provést konečné úpravy definice a kalibrace pákového poměru a eventuálního minimálního kapitálového požadavku na základě standardních strategií.

1. Jaké dopady může mít podle Komise navržený reformní balíček na evropský bankovní sektor, zejména na finanční stabilitu, větší porovnatelnost rizikově vážených aktiv, celkové kapitálové požadavky a úvěrovou kapacitu bankovního sektoru pro reálnou ekonomiku?

2. Domnívá se Komise, že uvedené návrhy dostatečně zohledňují specifika evropského bankovního sektoru? Jsou navržená opatření dostatečně objektivní, aby zajistila rovné podmínky v různých světových regionech? Jak hodlá Komise nastavit konečné basilejské standardy s ohledem na různé obchodní modely a velikost evropských bank?

3. Jak má Komise v úmyslu přispět ke konečným basilejským standardům, zejména pokud by komplexní kvantitativní a kvalitativní posouzení dopadu došlo k závěru, že by tyto standardy vedly značnému všeobecnému zvýšení kapitálových požadavků na evropský bankovní sektor?