Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000136/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000136/2016

Færdiggørelse af Basel III

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000136/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Roberto Gualtieri, for Økonomi- og Valutaudvalget

Procedure : 2016/2959(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000136/2016
Indgivne tekster :
O-000136/2016 (B8-1810/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Baselkomitéen for Banktilsyn (BCSC) har forelagt forslag til forbedring af tilsynsreglerne for banker vedrørende kredit- og operationel risiko (færdiggørelse af Basel III, den såkaldte "Basel IV"). Forslagene har til formål at øge risikofølsomheden og robustheden af standardmetoderne, overveje yderligere begrænsninger for internt udarbejdede metoders rolle i kapitalrammerne og afslutte udformningen og kalibreringen af gearingsgraden og et muligt kapitalgulv baseret på standardmetoder.

1. Hvad er Kommissionens holdning til den mulige indvirkning af den foreslåede reformpakke på den europæiske banksektor, navnlig med hensyn til den finansielle stabilitet, den øgede sammenlignelighed af risikovægtede aktiver, generelle kapitalkrav og banksektorens udlånskapacitet til realøkonomien?

2. Mener Kommissionen, at forslagene tager tilstrækkeligt hensyn til den europæiske banksektors særlige forhold? Er de foreslåede foranstaltninger tilstrækkeligt afbalanceret til at sikre lige vilkår i de forskellige regioner i verden? Hvordan agter Kommissionen at kalibrere de endelige Basel-standarder ved at tage hensyn til de forskellige forretningsmodeller og de europæiske bankers størrelse?

3. Hvordan agter Kommissionen at bidrage til de endelige Basel-standarder, navnlig hvis en omfattende kvalitativ og kvalitativ konsekvensanalyse fører til den konklusion, at de ville føre til en betydelig generel stigning i kapitalkravene for den europæiske banksektor?