Διαδικασία : 2016/2959(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000136/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 17k
10 Νοεμβρίου 2016
O-000136/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000136/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

 Θέμα: Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) έχει υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες όσον αφορά τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο (οριστικοποίηση της Βασιλείας III, γνωστή ως «Βασιλεία IV»). Οι προτάσεις αποσκοπούν να ενισχύσουν την ευαισθησία κινδύνου και την αξιοπιστία των τυποποιημένων προσεγγίσεων, να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων περιορισμών στον ρόλο των εσωτερικά διαμορφωμένων προσεγγίσεων όσον αφορά το πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, και να οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό και τη βαθμονόμηση του δείκτη μόχλευσης και ενός ενδεχόμενου ελάχιστου ορίου κεφαλαίου βάσει τυποποιημένων προσεγγίσεων.

1. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης δέσμης μεταρρυθμίσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, και τη δανειοδοτική ικανότητα του τραπεζικού τομέα στην πραγματική οικονομία;

2. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι προτάσεις λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα; Τα προτεινόμενα μέτρα είναι αρκούντως ισορροπημένα ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διάφορες περιοχές του κόσμου; Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προσαρμόσει τα τελικά πρότυπα της Βασιλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και μεγέθη των ευρωπαϊκών τραπεζών;

3. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να συμβάλει στα τελικά πρότυπα της Βασιλείας, ιδίως εάν μία ολοκληρωμένη ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση αντικτύπου καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω πρότυπα θα είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική συνολική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου