Menettely : 2016/2959(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000136/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Keskustelut :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 16k
10. marraskuuta 2016
O-000136/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000136/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Roberto Gualtieri, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) on tehnyt ehdotuksia pankkien vakavaraisuuskehyksen kehittämiseksi pidemmälle luottoriskiin ja operatiiviseen riskiin puuttumiseksi (Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen, niin kutsuttu Basel IV -sopimus). Ehdotuksilla pyritään lisäämään standardimenetelmien riskiherkkyyttä ja lujuutta, harkitsemaan lisärajoituksia sisäiseen malliin perustuvien laskentamenetelmien rooliin pääomaa koskevassa kehyksessä sekä saattamaan loppuun velkaantuneisuusasteen muodostus ja kalibrointi ja mahdollinen standardimenetelmiin perustuva pääoman alaraja.

1. Miten komissio arvioi ehdotetun uudistuspaketin mahdollisia vaikutuksia Euroopan pankkialaan ja erityisesti rahoitusvakauteen, riskipainotettujen pääomaerien vertailtavuuden paranemiseen, yleisiin vakavaraisuusvaatimuksiin sekä pankkialan kapasiteettiin lainoittaa reaalitaloutta?

2. Katsooko komissio, että ehdotuksissa otetaan Euroopan pankkialan erityispiirteet riittävässä määrin huomioon? Katsooko komissio, että ehdotetut toimenpiteet ovat riittävän tasapainoisia tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi maailman eri kolkilla? Miten komissio aikoo kalibroida lopulliset Baselin standardit, kun otetaan huomioon, että eurooppalaiset pankit ovat erikokoisia ja niillä on erilaiset liiketoimintamallit?

3. Miten komissio aikoo myötävaikuttaa lopullisiin Baselin standardeihin varsinkin siinä tapauksessa, että kattavan määrällisen ja laadullisen vaikutustenarvioinnin perustella tullaan siihen johtopäätökseen, että ne johtaisivat Euroopan pankkialan vakavaraisuusvaatimusten kokonaisvaltaiseen kasvuun?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö