Parlamentsfråga - O-000136/2016Parlamentsfråga
O-000136/2016

Fullbordandet av Basel III

10.11.2016

Fråga för muntligt besvarande O-000136/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

Förfarande : 2016/2959(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000136/2016
Ingivna texter :
O-000136/2016 (B8-1810/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) har lagt fram förslag till förbättring av banktillsynsregelverket beträffande kreditrisk och operativ risk (fullbordandet av Basel III, det s.k. Basel IV). Syftet med förslagen är att man ska stärka schablonmetodernas riskkänslighet och robusthet, överväga ytterligare begränsningar för internt utarbetade metoders roll i regelverket för kapital och slutföra utformningen och kalibreringen av bruttosoliditeten och ett möjligt kapitalgolv baserat på schablonmetoderna.

1. Hur ser kommissionen på det föreslagna reformpaketets möjliga inverkan på den europeiska banksektorn, särskilt när det gäller den finansiella stabiliteten, den ökade jämförbarheten mellan riskvägda tillgångar, totala kapitalkrav och banksektorns utlåningskapacitet till den reala ekonomin?

2. Anser kommissionen att förslagen tar tillräcklig hänsyn till den europeiska banksektorns särdrag? Är de föreslagna åtgärderna tillräckligt balanserade för att säkerställa lika villkor i olika regioner i världen? Hur avser kommissionen att kalibrera de slutliga Baselstandarderna, med beaktande av de europeiska bankernas olika affärsmodeller och storlek?

3. Hur avser kommissionen att bidra till de slutliga Baselstandarderna, i synnerhet om en övergripande kvantitativ och kvalitativ konsekvensbedömning leder till slutsatsen att de kommer att leda till en betydande total ökning av kapitalkraven för den europeiska banksektorn?