Парламентарен въпрос - O-000138/2016Парламентарен въпрос
O-000138/2016

Споразумение за екологичните стоки

Въпрос с искане за устен отговор O-000138/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2016/2980(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000138/2016
Внесени текстове :
O-000138/2016 (B8-1811/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

Преговорите относно Споразумението за екологичните стоки започнаха през юли 2014 г. с цел премахване на пречките пред търговията с някои стоки, считани за решаващи по отношение на защитата на околната среда и изменението на климата. Списъкът беше основан на първоначалния списък на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC), състоящ се от 54 стоки, но бързо нарасна до 500 продукта. Към края на 2015 г. се провали опитът за постигане на споразумение, който да използва импулса, даден от 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP 21) в Париж и Конференцията на министрите в Найроби. Оттогава броят на стоките в списъка намаля до малко над 300 и най-чувствителните в екологично отношение стоки изглежда все повече биват изключвани.

1. Може ли Комисията да гарантира, че при водене на преговорите ЕС преследва на първо място цели на защитата на околната среда, а не се влияе от специфични секторни интереси за намаляване на тарифите върху определен брой стоки?

2. Тъй като настоящите преговори покриват само тарифи, как възнамерява Комисията – в случай на споразумение – да подходи спрямо евентуалните пазарни дисбаланси за тези европейски индустрии, които ще продължат да се сблъскват с нетарифни пречки, когато се опитват да навлязат на чужди пазари – пречки, с каквито не се сблъскват чуждите производители, навлизащи на европейския пазар?