Parlamentní otázka - O-000140/2016Parlamentní otázka
O-000140/2016

Situace v Itálii po zemětřeseních

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000140/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, za skupinu PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, za skupinu S&D
Davor Škrlec, za skupinu Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000140/2016
Předložené texty :
O-000140/2016 (B8-1813/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

24. srpna 2016 zasáhlo střední Itálii ničivé zemětřesení, přičemž střední italské regiony zasáhly v rámci vlny otřesů tři další velké zemětřesení, 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a 30. října o síle 6,5 stupně. Udává se, že během zemětřesení bylo zraněno více než 400 lidí a 290 lidí zahynulo, a možný „dominový efekt“ by mohl vést k vysídlení 100 000 lidí.

Dotčená území postihla deformace, která zabírá oblast o velikosti přibližně 130 km čtverečních, a maximální posun dosahuje alespoň 70 centimetrů. V důsledku toho otřesy zničily města, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví a poškodily ekonomickou činnost zejména MSP, zemědělství a gastronomických a turistických zdrojů.

Kromě toho pro mnoho vysídlených osob budí vážné znepokojení drsné povětrnostní podmínky, které se očekávají v nadcházející zimě. Je nutné tento problém rychle a účinně řešit tak, aby lidem, kteří přišli o své domovy, byly zajištěny důstojné životní podmínky.

V této souvislosti žádáme Komisi, aby odpověděla na následující otázky:

– Obdržela žádost italské vlády o podporu z Evropského fondu solidarity a přijala všechna nezbytná opatření k jejímu rychlému posouzení a aktivaci této podpory s cílem podpořit italské vnitrostátní a regionální orgány, které jsou zapojené do poskytování humanitární pomoci po této pohromě?

– Zvážila by žádosti o změny italských národních a regionálních operačních programů tak, aby lépe řešily problémy tematického cíle 5 („podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik“), pokud Itálie podle článku 30 nařízení o společných ustanoveních tyto žádosti řádně zdůvodní?

– Přezkoumala by Komise stávající postupy pro analýzu žádostí o financování tak, aby je zjednodušila a zkrátila čas potřebný ke schválení a výplatě peněžních prostředků z Fondu solidarity?

– Posoudila by proveditelnost zřízení mechanismu pro půjčky v rámci EIB, jenž by mohl být zřízen za účelem poskytování částky určené členskému státu předtím, než bude vyplacena z Fondu solidarity?