Parlamentsfråga - O-000141/2016Parlamentsfråga
O-000141/2016

Situationen i Italien efter jordskalven

15.11.2016

Fråga för muntligt besvarande O-000141/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, för EFDD-gruppen

Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000141/2016
Ingivna texter :
O-000141/2016 (B8-1814/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 24 augusti 2016 drabbades centrala Italien av ett förödande jordskalv. Senare kom även tre större skalv, som drabbade olika regioner i centrala Italien; den 26 oktober med magnitud 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5. Över 400 personer rapporterades skadade och 290 döda i dessa jordskalv, och en eventuell dominoeffekt skulle kunna leda till att 100 000 måste lämna sina hem.

I de berörda områdena finns en deformation som sträcker sig över 130 km2 med en största förskjutning på minst 70 cm. Skalven har raserat städer, skadat lokal och regional infrastruktur allvarligt, förstört historiska artefakter och kulturarv samt medfört avbrott i den ekonomiska verksamheten för i synnerhet små och medelstora företag, jordbruk och turism- och gastronomibranschen. Den senaste jordbävningen, den 30 oktober, var det kraftigaste skalv som drabbat landet på tre årtionden, det förstörde tre byar totalt och drev många av invånarna i de drabbade områdena till förtvivlans rand.

Dessutom kommer det kalla vädret under den annalkande vintern att innebära stora problem för de många människor som tvingats lämna sina hem. Man måste ta itu med situationen snabbt och effektivt om man ska kunna säkerställa anständiga levnadsvillkor för de som har förlorat sina hem.

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

– Har kommissionen fått en ansökan om medel från Europeiska solidaritetsfonden från den italienska regeringen? Om så är fallet, har kommissionen vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att snabbt behandla den och mobilisera stöd till de italienska nationella och regionala myndigheter som deltar i hjälparbetet efter katastrofen?

– Skulle kommissionen vara villig att överväga en begäran om ändring av de italienska nationella och regionala operativa programmen i syfte att förbättra hanteringen av målen i tematiskt mål 5 (främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar), om Italien motiverar en sådan begäran i enlighet med artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser?

– Skulle kommissionen kunna undersöka de nuvarande förfarandena för prövning av ansökningar om finansiering, i syfte att förenkla förfarandena och förkorta tiden för godkännande och utbetalning av medel från Europeiska solidaritetsfonden?