Διαδικασία : 2016/2986(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000142/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 18k
17 Νοεμβρίου 2016
O-000142/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000142/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 539/01
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το 2013, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό 1289/2013 για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, του λεγόμενου μηχανισμού αμοιβαιότητας του κανονισμού 539/2001. Στόχος του μηχανισμού αυτού ήταν να διασφαλίσει ότι ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για τους πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν σε τρίτη χώρα και για τους υπηκόους της εν λόγω τρίτης χώρας που ταξιδεύουν στην ΕΕ. Την στιγμή που ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αμοιβαιότητας, ο μηχανισμός αμοιβαιότητας εκκινεί μια διαδικασία με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό τον τερματισμό της κατάστασης αυτής. Στις 12 Απριλίου 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε κοινοποιήσεις από πέντε κράτη μέλη(1). Ο μηχανισμός προβλέπει, μετά από τα ενδιάμεσα στάδια, ότι, «εάν η τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση θεώρησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κοινοποιήσεων, ο κανονισμός επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την προσωρινή αναστολή για περίοδο 12 μηνών της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της εν λόγω τρίτης χώρας»(2).

Ωστόσο, στις 12 Απριλίου 2016, αντί να παρουσιάσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, όπως της ζητήθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει την ανακοίνωση που παρατέθηκε ανωτέρω προκειμένου να εξηγήσει την κατάσταση. Ακολούθησε ακόμα μία ανακοίνωση στις 13 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0481).

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Συμφωνεί με τη νομική εκτίμηση βάσει της οποίας υποχρεούται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη – για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ – εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών κοινοποιήσεων, η οποία έληξε στις 12 Απριλίου 2016;

2. Σε περίπτωση που συμφωνεί με την εκτίμηση ότι υποχρεούται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, έως πότε θα παρουσιάσει η Επιτροπή την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη;

3. Εάν δεν συμφωνεί, ποιοι είναι οι λόγοι;

(1) ΕΕ C 111, 12.4.2014, σ.1.
(2) COM(2016)0221, σ.3. Βλ. στοιχείο στ) του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 539/01.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου