Parlamentin kysymys - O-000142/2016Parlamentin kysymys
O-000142/2016

  Asetuksen 539/01 1 artiklan 4 kohdan mukaiset velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla

  Suullisesti vastattava kysymys O-000142/2016
  komissiolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Claude Moraes, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2016/2986(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000142/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000142/2016 (B8-1820/2016)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2013 asetuksen 1289/2013, jolla muun muassa muutettiin asetuksen 539/2001 niin kutsuttua vastavuoroisuusmekanismia. Mekanismin avulla pyritään varmistamaan, että EU:n kansalaisiin sovelletaan samoja ehtoja heidän matkustaessaan kolmansiin maihin kuin EU:ssa matkustaviin kyseisten kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan. Vastavuoroisuusmekanismilla pannaan tarkan aikataulun mukaisesti alulle menettely ja toimia, joiden avulla vastavuoroisuuden puuttuminen voidaan korjata samalla, kun jäsenvaltio ilmoittaa tällaisesta tilanteesta komissiolle. Komissio julkisti viiden jäsenvaltion ilmoitukset 12. huhtikuuta 2014[1]. Toteutettavien toimien jälkeen mekanismin mukaan menetellään niin, että ”keskeytetään tilapäisesti 12 kuukauden ajaksi viisumivapauden soveltaminen kyseisen kolmannen maan kansalaisten osalta, jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa 24 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemispäivästä”[2].

  Sen sijaan, että komissio olisi esittänyt vaaditun delegoidun säädöksen, se päätti kuitenkin 12. huhtikuuta 2016 esittää edellä mainitun tiedonannon tilanteen selvittämiseksi. Sitä seurasi uusi tiedonanto 13. heinäkuuta 2016 (COM(2016)0481).

  Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Onko komissio samaa mieltä oikeudellisesta arviosta, jonka mukaan komission on annettava delegoitu säädös ja keskeytettävä tilapäisesti viisumivapauden soveltaminen kolmansien maiden kansalaisiin, jos asianomaiset kolmannet maat eivät ole poistaneet tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten viisumipakkoa 24 kuukauden kuluessa asiaa koskevien ilmoitusten julkaisemispäivästä, mikä umpeutui 12. huhtikuuta 2016?

  2. Jos komissio on samaa mieltä arviosta, jonka mukaan sen on annettava delegoitu säädös, mihin mennessä komissio esittää delegoidun säädöksen?

  3. Jos komissio on eri mieltä asiasta, mikä on syynä siihen?