Pytanie poselskie - O-000142/2016Pytanie poselskie
O-000142/2016

  Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia 539/2001

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000142/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Claude Moraes, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Procedura : 2016/2986(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000142/2016
  Teksty złożone :
  O-000142/2016 (B8-1820/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W 2013 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie 1289/2013 zmieniające m.in. tzw. mechanizm wzajemności przewidziany w rozporządzeniu 539/2001. Celem tego mechanizmu jest zapewnienie obywatelom UE podróżującym do państw trzecich takich samych warunków, jakim podlegają obywatele tych państw trzecich podróżujący do UE. Mechanizm wzajemności przewiduje wszczęcie procedury zmierzającej do zakończenia sytuacji braku wzajemności – z precyzyjnie określnymi terminami i działaniami do podjęcia – z chwilą, gdy państwo członkowskie powiadomi Komisję o takiej sytuacji. W dniu 12 kwietnia 2014 r. Komisja opublikowała powiadomienia przesłane przez pięć państw członkowskich[1]. Mechanizm przewiduje, że – po etapach przejściowych – „jeżeli dane państwo trzecie nie zniesie obowiązku wizowego w ciągu 24 miesięcy od daty publikacji powiadomień, rozporządzenie zawiera wymóg, by Komisja przyjęła akt delegowany tymczasowo zawieszający na okres 12 miesięcy zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli tego państwa trzeciego”[2].

  Komisja nie przyjęła jednak aktu delegowanego zgodnie z tym wymogiem, natomiast w dniu 12 kwietnia 2016 r. postanowiła przedstawić komunikat cytowany powyżej, objaśniający aktualną sytuację. Następnie, w dniu 13 lipca 2016 r., opublikowany został kolejny komunikat (COM(2016)0481).

  W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy Komisja podziela ocenę prawną, zgodnie z którą jest zobowiązana do przyjęcia aktu delegowanego – tymczasowo zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich, które nie zniosły obowiązku wizowego dla obywateli niektórych państw członkowskich UE – w ciągu 24 miesięcy od daty publikacji odnośnych powiadomień, który to termin upłynął w dniu 12 kwietnia 2016 r.?

  2. Jeżeli Komisja zgadza się z oceną, zgodnie z którą jest zobowiązana przyjąć akt delegowany – kiedy ten akt delegowany zostanie przedstawiony?

  3. Jeżeli Komisja nie zgadza się – jakie są tego powody?