Pytanie poselskie - O-000143/2016Pytanie poselskie
O-000143/2016

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000143/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, w imieniu grupy ECR

Procedura : 2016/2966(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000143/2016
Teksty złożone :
O-000143/2016 (B8-1815/2016)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W przededniu Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet Parlament Europejski odnotowuje niewielkie postępy w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy na tle płciowym.

Przemoc wobec kobiet i przemoc na tle płciowym stanowi pogwałcenie praw człowieka i skrajną formę dyskryminacji, która jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

W dniu 4 marca 2016 r. Komisja zaproponowała przystąpienie UE do konwencji stambulskiej, która jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym instrumentem dotyczącym zapobiegania przemocy wobec kobiet i jej zwalczania. Konwencję tę podpisały wszystkie państwa członkowskie UE, ale zaledwie 14 ją ratyfikowało.

– Jakie konkretne działania podjęły państwa członkowskie w odniesieniu do swych ustawodawstw krajowych, aby chronić kobiety przed przemocą?

– W jaki sposób Prezydencja pomaga państwom członkowskim w szerzeniu wiedzy na temat niszczących skutków przemocy wobec kobiet?

– Czy Prezydencja może objaśnić, w jaki sposób przystąpienie UE do konwencji zapewni kobietom ochronę przed przemocą?