Парламентарен въпрос - O-000144/2016Парламентарен въпрос
O-000144/2016

  Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените

  Въпрос с искане за устен отговор O-000144/2016
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, от името на групата ECR

  Процедура : 2016/2966(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000144/2016
  Внесени текстове :
  O-000144/2016 (B8-1816/2016)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  В навечерието на Международния ден за премахване на насилието срещу жените Европейският парламент отбелязва, че напредъкът, постигнат по отношение на борбата с насилието спрямо жените и насилието, основано на пола, е незначителен.

  Насилието срещу жените и насилието, основано на пола, представляват нарушение на основните права и са крайна форма на дискриминация, която е едновременно причина за неравенството между половете и следствие от него.

  На 4 март 2016 г. Комисията предложи ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул – първия правно обвързващ инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жените на международно равнище. Всички държави – членки на ЕС, са подписали тази Конвенция, но само четиринадесет от тях са я ратифицирали.

  – Какви конкретни мерки са предприели държавите членки в рамките на своите национални законодателства с цел защита на жените от насилие?

  – По какъв начин Комисията подкрепя държавите членки в усилията им за повишаване на осведомеността относно унищожителните последици от насилието срещу жени?

  – Може ли Комисията да обясни по какъв начин присъединяването на ЕС към Конвенцията ще предостави на жените защита от насилие?