Parlamentní otázka - O-000146/2016Parlamentní otázka
O-000146/2016

Situace v Itálii po zemětřeseních

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000146/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, za skupinu GUE/NGL

Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000146/2016
Předložené texty :
O-000146/2016 (B8-1817/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 24. srpna 2016 zasáhlo střední Itálii ničivé zemětřesení. Regiony střední Itálie později zasáhla další tři velká zemětřesení a vlna otřesů, a to 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a 30. října o síle 6,5 stupně. Během zemětřesení bylo zraněno více než 400 lidí a 290 lidí přišlo o život, přičemž možný „dominový efekt“ kumulativních škod způsobených dalšími přírodními katastrofami by mohl vést k vysídlení 100 000 obyvatel.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002, byl zřízen Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), a to v době, kdy Evropu každoročně zasahují opakované přírodní katastrofy různého druhu a některé se vracejí po necelém roce; k nedávným případům došlo v Itálii a v dalších členských státech, např. v Portugalsku, Řecku a na Kypru.

Přijala Komise všechna opatření potřebná k tomu, aby poskytla podporu a pomoc italským vnitrostátním a regionálním orgánům zapojeným do poskytování humanitární pomoci po této katastrofě, včetně zjednodušení postupů a zkrácení doby potřebné ke schválení a výplatě peněžních prostředků z Fondu solidarity v souladu s nařízením (EU) č. 661/2014?

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 661/2014 stanoví, že regiony mohou obdržet pomoc z fondu pouze tehdy, pokud přímé škody způsobené přírodní katastrofou přesahují 1,5% HDP zasaženého regionu, může Komise potvrdit, že referenční práh HDP se každoročně vypočítává na základě údajů Eurostatu, které mu poskytují členské státy?

Mohla by Komise naplánovat změnu stávajícího nařízení, které se v současnosti zaměřuje na následky škod způsobených jednotlivými přírodními katastrofami, a zvážit možnost rozšířit tento výpočet tak, aby zahrnoval kumulativní škody přesahující výše uvedený práh HDP způsobené několika přírodními katastrofami, které stejný region postihly v tomtéž roce, vzhledem k tomu, že v některých regionech se tyto přírodní katastrofy vyskytují často?

Mohla by Komise objasnit, na jakém základě posuzuje efektivitu provádění Fondu solidarity v postižených členských státech, a rovněž zvážit zvláštní přístup k posuzování případů opakovaných přírodních katastrof?