Parlementaire vraag - O-000146/2016Parlementaire vraag
O-000146/2016

De situatie in Italië na de aardbevingen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000146/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie

Procedure : 2016/2988(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000146/2016
Ingediende teksten :
O-000146/2016 (B8-1817/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 24 augustus 2016 werd Midden-Italië getroffen door een vernietigende aardbeving. Later vonden er in Midden-Italië nog drie grote bevingen en een reeks naschokken plaats, te weten op 26 oktober (met een kracht van 5,5 en 6,1 op de schaal van Richter), respectievelijk op 30 oktober (met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter). Bij de aardbevingen raakten meer dan 400 mensen gewond en kwamen 290 mensen om, terwijl een mogelijk "domino-effect" ten gevolge de cumulatieve schade van eerdere natuurrampen ertoe zou kunnen leiden dat 100 000 mensen ontheemd raken.

Met Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad is het Solidariteitsfonds van de Europese Unie opgericht, (‘het Fonds’). Europa wordt ieder jaar weer door verschillende soorten natuurrampen getroffen. Sommige regio's worden zelfs meerdere keren per jaar door natuurrampen getroffen, recentelijk o.a. in Italië en in andere lidstaten zoals Portugal, Griekenland en Cyprus.

Heeft de Commissie alle nodige maatregelen getroffen om steun en hulp te bieden aan de Italiaanse en regionale autoriteiten die betrokken zijn bij de hulpinspanningen na de ramp, o.a. door procedures te vereenvoudigen en de termijnen te verkorten voor de goedkeuring en uitbetaling van gelden uit het Fonds krachtens Verordening (EU) nr. 661/2014?

Kan de Commissie, aangezien in Verordening (EU) nr. 661/2014 wordt bepaald dat een regio alleen in aanmerking komt voor subsidie als de natuurramp leidt tot directe schade van meer dan 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp) van de getroffen regio, bevestigen dat het bbp wordt berekend op jaarbasis aan de hand van de Eurostat-gegevens die de lidstaten ieder jaar opgeven?

Kan de Commissie voorzien in een afwijking van de huidige verordening, die uitgaat van de schadelijke gevolgen van een enkele ramp, en overwegen de berekening uit te breiden tot de cumulatieve effecten van schade die is veroorzaakt door verschillende rampen die zich binnen hetzelfde jaar in dezelfde regio hebben voorgedaan en die de eerder genoemde drempelwaarde van 1,5% van het bbp overstijgt, rekening houdend met de hoge frequentie van dergelijke rampen in sommige regio's?

Kan de Commissie meedelen welke criteria zij hanteert bij de beoordeling van de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging van het Solidariteitsfonds in de getroffen lidstaten, en ook een specifieke evaluatie overwegen van gevallen waarbij regio's frequent door natuurrampen worden getroffen?