Parlamentsfråga - O-000146/2016Parlamentsfråga
O-000146/2016

Situationen i Italien efter jordbävningarna

23.11.2016

Fråga för muntligt besvarande O-000146/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000146/2016
Ingivna texter :
O-000146/2016 (B8-1817/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 24 augusti 2016 drabbades centrala Italien av en förödande jordbävning. Ytterligare tre större skalv och många efterskalv drabbade därefter olika regioner i centrala Italien; den 26 oktober med magnitud 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5. Över 400 personer rapporterades skadade och 290 dödade i dessa jordbävningar, och tillsammans med andra naturkatastrofer skulle detta kunna ge en dominoeffekt som tvingar 100 000 personer att lämna sina hem.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 inrättandes Europeiska unionens solidaritetsfond, eftersom upprepade naturkatastrofer av olika slag drabbar Europa varje år, vissa av dem med mindre än ett års mellanrum, och nyligen har katastrofer inträffat i Italien och i andra medlemsstater, t.ex. Portugal, Grekland och Cypern.

Har kommissionen vidtagit alla åtgärder som krävs för att mobilisera stöd till de italienska nationella och regionala myndigheter som deltar i hjälparbetet efter katastrofen, inklusive förenklat förfaranden och kortat ned tiden för godkännanden och utbetalning av pengar från fonden i enlighet med förordning (EU) nr 661/2014?

Mot bakgrund av att förordning (EU) nr 661/2014 fastställer att en region kan utnyttja medel från fonden endast när en naturkatastrof orsakar direkta skador som överstiger 1,5% av BNP i den drabbade regionen, kan kommissionen bekräfta att BNP-referensvärdet har beräknats på årsbasis utgående från uppgifter som medlemsstaterna har lämnat in till Eurostat?

Kan kommissionen tänka sig ett undantag från den nuvarande förordningen, som för närvarande baseras på skador som orsakats av enskilda katastrofer, och överväga att utöka denna beräkning till en beräkning av de kumulativa skador som uppgår till högre belopp än det ovan nämnda BNP-tröskelvärdet och som orsakats av flera naturkatastrofer som inträffat i samma region, med tanke på att dessa katastrofer inträffar relativt ofta i vissa regioner?

Kan kommissionen förtydliga enligt vilka kriterier man bedömer hur effektivt solidaritetsfonden har genomförts i de drabbade medlemsstaterna, och även överväga en särskild bedömning av fall med upprepade naturkatastrofer?