Процедура : 2016/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000147/2016

Внесени текстове :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 17k
29 ноември 2016 г.
O-000147/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000147/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Биологични пестициди с нисък риск
 Отговор по време на пленарно заседание 

Използването на конвенционални продукти за растителна защита е все по-спорно поради рисковете, които те създават за човешкото здраве и за околната среда. Биологичните пестициди с нисък риск могат да представляват жизнеспособна алтернатива на конвенционалните продукти за растителна защита, както за конвенционалните земеделски стопани, така и за земеделските стопани, спазващи принципите на биологичното производство, и да допринасят за по-устойчиво селско стопанство.

В член 12 от Директива 2009/128/ЕО(1) на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди се предвижда, че следва да се даде предимство на използването на продукти за растителна защита с нисък риск в специфични области като площите, използвани от широката общественост, и защитените територии. Междувременно, Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(2) предвижда определени стимули за активни вещества с нисък риск и продукти за растителна защита с нисък риск.

При все това, понастоящем в ЕС са одобрени само седем активни вещества, класифицирани като вещества „с нисък риск“, като шест от тях са биологични активни вещества. Нещо повече, на биологичните пестициди с нисък риск често се отказва разрешение поради по-ниската им ефикасност.

Какви законодателни и незаконодателни мерки Комисията предприема понастоящем, за да увеличи наличността на биологични пестициди с нисък риск? Какви мерки възнамерява да предприеме в бъдеще? Какъв е графикът за тези мерки?

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(2) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност