Διαδικασία : 2016/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000147/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 18k
29 Νοεμβρίου 2016
O-000147/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000147/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η χρήση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων αμφισβητείται όλο και περισσότερο, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου ενδέχεται να αποτελέσουν βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους αγρότες τόσο της συμβατικής όσο και της βιολογικής γεωργίας, και να συμβάλουν στην επίτευξη πιο βιώσιμης γεωργίας.

Στο άρθρο 12 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, προβλέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι οι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό και οι προστατευόμενες περιοχές. Παράλληλα, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ(2) του Συμβουλίου προβλέπονται ορισμένα κίνητρα για τη χρήση δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή στην ΕΕ είναι εγκεκριμένες μόνον επτά δραστικές ουσίες καταχωρημένες ως «χαμηλού κινδύνου» -εκ των οποίων οι έξι είναι βιολογικές δραστικές ουσίες. Επιπλέον, συχνά δεν αδειοδοτούνται τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου λόγω της μικρότερης αποτελεσματικότητάς τους.

Ποια νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα λαμβάνει επί του παρόντος η Επιτροπή προκειμένου να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο μέλλον; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά;

(1) ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 71.
(2) ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου