Procedure : 2016/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000147/2016

Ingediende teksten :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Debatten :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 16k
29 november 2016
O-000147/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000147/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Biologische pesticiden met een laag risico
 Antwoord plenaire 

Het gebruik van conventionele gewasbeschermingsmiddelen is in toenemende mate omstreden wegens de risico's die zij inhouden voor de menselijke gezondheid en het milieu. Biologische pesticiden met een laag risico kunnen een bruikbaar alternatief vormen voor conventionele gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor conventionele als voor bioboeren, en kunnen een bijdrage leveren aan een duurzamere landbouw.

Artikel 12 van Richtlijn 2009/128/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden bepaalt dat gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico in eerste instantie moeten worden gebruikt in specifieke gebieden, zoals gebieden die door het brede publiek worden gebruikt en beschermde gebieden. Daarnaast biedt Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG(2) van de Raad bepaalde prikkels voor het gebruik van werkzame stoffen met een laag risico en gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico.

Er zijn momenteel echter slechts zeven werkzame stoffen – waarvan er zes biologische actieve stoffen zijn – ingedeeld als stoffen "met een laag risico" en goedgekeurd in de EU. Bovendien wordt voor biologische pesticiden met een laag risico vaak geen vergunning verleend op grond van hun geringere doeltreffendheid.

Welke maatregelen van wetgevende en niet-wetgevende aard neemt de Commissie momenteel om ervoor te zorgen dat er meer biologische pesticiden met een laag risico beschikbaar komen? Wat voor maatregelen is zij voornemens in de toekomst te nemen? Wat is het tijdschema voor die maatregelen?

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71.
(2) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid