Procedura : 2016/2903(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000147/2016

Teksty złożone :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Debaty :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 17k
29 listopada 2016
O-000147/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000147/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Stosowanie tradycyjnych środków ochrony roślin staje się coraz bardziej kontrowersyjne ze względu na zagrożenia, jakie stwarzają one dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka mogą stanowić realną alternatywę dla tradycyjnych środków ochrony roślin dla rolników prowadzących gospodarstwa zarówno tradycyjne, jak i ekologiczne, oraz przyczyniać się do bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE(1) z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów przewiduje stosowanie na określonych obszarach, takich jak obszary użytkowane przez ogół społeczeństwa i obszary chronione, w pierwszej kolejności środków ochrony roślin niskiego ryzyka. Natomiast rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG(2) przewiduje pewne zachęty dotyczące substancji czynnych niskiego ryzyka i środków ochrony roślin niskiego ryzyka.

Obecnie jednak w UE zatwierdzonych jest jedynie siedem substancji czynnych – w tym sześć biologicznych substancji czynnych – sklasyfikowanych jako substancje niskiego ryzyka. Ponadto państwa członkowskie często odmawiają udzielenia zezwolenia na biologiczne pestycydy niskiego ryzyka z powodu ich niższej skuteczności.

Jakie środki ustawodawcze i nieustawodawcze Komisja stosuje obecnie w celu zwiększenia dostępności biologicznych pestycydów niskiego ryzyka? Jakie środki zamierza podjąć w przyszłości? Jaki jest harmonogram stosowania tych środków?

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
(2) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności