Postup : 2016/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000147/2016

Predkladané texty :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 16k
29. novembra 2016
O-000147/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000147/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Biologické nízkorizikové pesticídy
 Odpoveď v pléne 

Používanie tradičných prípravkov na ochranu rastlín je čoraz spornejšie vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Biologické nízkorizikové pesticídy môžu byť pre konvenčných, ako aj ekologických poľnohospodárov reálnou alternatívou k tradičným prípravkom na ochranu rastlín a môžu prispieť k dosiahnutiu udržateľnejšieho poľnohospodárstva.

V článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES(1) z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov sa stanovuje, že nízkorizikové prípravky na ochranu rastlín sa budú prioritne používať v oblastiach, ktoré využíva široká verejnosť, a v chránených oblastiach. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(2) sú zase stanovené stimuly pre účinné látky a prípravky na ochranu rastlín s nízkym rizikom.

V EÚ je však v súčasnosti schválených len sedem účinných látok klasifikovaných ako „nízkorizikové“, pričom šesť z nich tvoria biologické účinné látky. Častokrát je navyše zamietnutá autorizácia biologických nízkorizikových pesticídov z dôvodu ich nižšej účinnosti.

Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia prijíma v súčasnosti Komisia s cieľom zvýšiť dostupnosť biologických nízkorizikových pesticídov? Aké opatrenia plánuje prijať v budúcnosti? Aký je časový rámec týchto opatrení?

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia