Parlamentsfråga - O-000149/2016Parlamentsfråga
O-000149/2016

  Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol

  Fråga för muntligt besvarande O-000149/2016
  till rådet
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Mady Delvaux, för utskottet för rättsliga frågor

  Förfarande : 2016/3025(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000149/2016
  Ingivna texter :
  O-000149/2016 (B8-0203/2017)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentet och rådet antog den 16 december 2015 en förordning om ändring av stadgan för Europeiska unionens domstol I skäl 11 i förordningen betonas vikten av att säkerställa balans mellan kvinnor och män inom tribunalen. Skälet har följande lydelse ”För att uppnå det målet bör partiella nytillsättningar i tribunalen organiseras på så sätt att medlemsstaternas regeringar gradvis börjar utnämna två domare i samband med samma partiella nytillsättning och försöker välja en kvinna och en man, förutsatt att de villkor och förfaranden som föreskrivs i fördragen iakttas”.

  I ett senare betänkande av den 9 juli 2016 om överföringen till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda, betonade parlamentet på nytt vikten av en jämn könsfördelning bland domarna vid Europeiska unionens domstol.

  Med detta i åtanke kan vi fortfarande konstatera en viss obalans när det gäller könsfördelningen bland domarna. Efter reformen av tribunalen var endast 3 av 15 nytillsatta domare kvinnor, och medlemsstaterna fortsätter att huvudsakligen föreslå manliga kandidater.

  Hur tänker rådet uppfylla sitt åtagande att främja en balanserad könsfördelning bland domarna vid domstolen? Vilka åtgärder tänker medlemsstaterna vidta för att främja jämställdhet i samband med tillsättningen av domare vid domstolen?