Parlementaire vragen
PDF 191kWORD 16k
7 december 2016
O-000151/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000151/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon

De Europese Raad heeft bij diverse gelegenheden verklaard gehecht te zijn aan de verbetering van de informatie-uitwisseling om het hoofd te bieden aan de veiligheidsproblemen waar de EU momenteel mee kampt. In het licht van deze politieke impuls heeft de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 juni 2016 zijn stappenplan vastgesteld om de uitwisseling en het beheer van informatie te verbeteren. Het huidige rechtskader van de Unie voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsinstanties, waaronder de uitwisseling van informatie over terroristische misdrijven, valt echter nog steeds grotendeels onder instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon, en meer bepaald onder Besluit 2005/671/JBZ van de Raad en Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad.

De in Protocol (nr.) 36 bij de EU-Verdragen bedoelde overgangsperiode voor de maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken is op 1 december 2014 verstreken, en in de aan de EU-Verdragen gehechte Verklaring 50 worden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie opgeroepen zich in te spannen om rechtshandelingen vast te stellen tot wijziging of vervanging van de handelingen van de Unie op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld. Kan de Commissie, gezien de noodzaak van en de wil tot het versterken van het rechtskader van de Unie om een optimale uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten te waarborgen:

– verslag uitbrengen over de naleving door de lidstaten van de verplichtingen uit hoofde van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad en Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad, alsook over de redenen voor het niet delen van informatie of inlichtingen?

– in het licht van de recente tekortkomingen in de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten, meedelen of zij overweegt inbreukprocedures in te leiden in verband met niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad en Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad?

– zeggen of de Commissie, overeenkomstig Verklaring 50 bij de EU-Verdragen, overweegt om Besluit 2005/671/JBZ van de Raad en Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad in te trekken en te vervangen door een voorstel voor een richtlijn ter waarborging van een adequaat en strikter rechtskader voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsinstanties op het niveau van de Unie?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid