Процедура : 2017/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000152/2016

Внесени текстове :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.7

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 199kWORD 17k
7 декември 2016 г.
O-000152/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000152/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Относно: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване
 Отговор по време на пленарно заседание 

Основно изискване за недискриминационни пътни такси е всички потребители да плащат едни и същи такси за използване на пътищата. Едно от основните опасения на Комисията по отношение на първоначалния законодателен акт на Германия относно пътното таксуване беше, че то дискриминира чуждестранните водачи, тъй като позволява на германските граждани да получат намаление на данъчните си задължения, съответстващо на точния размер на пътната такса. Така приспадането на пътната такса от данъка за превозните средства би довело до de facto освобождаване от таксата само за автомобилите, регистрирани в Германия. Тъй като този въпрос не беше решен, Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения и в крайна сметка започна съдебно производство пред Съда на ЕС срещу Германия. Въпреки това, сега Комисията временно ще преустанови производството за установяване на неизпълнение на задължения, тъй като постигна споразумение с Германия на 1 декември 2016 г. Както членът на Европейската комисия Виолета Булц, така и министърът на транспорта на Германия Александър Добринт са убедени, че новата система е „недискриминационна“ и „в пълно съответствие с правото на ЕС.

Измененото предложение ще гарантира обаче, че единствено превозните средства, регистрирани в Германия, се ползват от приспадане на пътните такси от годишния данък за превозното средство. De facto – и това беше отново потвърдено публично от министър на транспорта на Германия – все още само чуждестранните потребители действително ще плащат германските пътни такси.

Би ли могла Комисията да изясни в каква степен това политическо споразумение отстранява каквато и да било дискриминация, основана на гражданство?

Комисията счита тази преразгледана схема за таксуване за „важна първа стъпка към плановете си да се създаде общоевропейска система за пътно таксуване“.

Каква точно е причината за това убеждение на Комисията относно тази система, след като целта на системата е да се налагат такси главно на чуждестранните ползватели?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност