Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000152/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000152/2016

Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000152/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

Διαδικασία : 2017/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000152/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000152/2016 (B8-0201/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Βασική προϋπόθεση για οδικά τέλη χωρίς διακρίσεις είναι να καταβάλλουν όλοι οι χρήστες το ίδιο τέλος για τη χρήση του οδικού δικτύου. Mία από τις βασικότερες ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά την αρχική νομοθεσία της Γερμανίας σχετικά με τα οδικά τέλη ήταν το γεγονός ότι μεροληπτούσε εις βάρος των αλλοδαπών οδηγών, επειδή προσέφερε στους κατοίκους της Γερμανίας μείωση φόρου αντίστοιχη προς το ακριβές ποσό του κόστους των διοδίων. Έτσι, η αφαίρεση των οδικών τελών από τον φόρο οχημάτων θα οδηγούσε σε εκ των πραγμάτων απαλλαγή από τα τέλη, αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στη Γερμανία. Δεδομένου ότι αυτό το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με σκοπό ενδεχόμενη παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστόσο, η Επιτροπή θα αναστείλει τώρα τη διαδικασία επί παραβάσει, διότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Γερμανία την 1η Δεκεμβρίου 2016. Τόσο η Επίτροπος κ. Viοleta Bulc όσο και ο Υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας Alexander Dοbrindt είναι πεπεισμένοι ότι το νέο σύστημα δεν είναι μεροληπτικό και «συνάδει πλήρως με το δίκαιο της Ένωσης».

Ωστόσο, η τροποποιημένη πρόταση διασφαλίζει ότι μόνο τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στη Γερμανία θα επωφελούνται από την αφαίρεση των οδικών τελών από τον ετήσιο φόρο οχήματος που καταβάλλεται για αυτά. Εκ των πραγμάτων — και αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο κοινό από τον Γερμανό Υπουργό Μεταφορών — και πάλι μόνο οι αλλοδαποί χρήστες θα καταβάλλουν στην ουσία τα γερμανικά οδικά τέλη.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό η πολιτική αυτή συμφωνία αίρει τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας;

Η Επιτροπή θεωρεί αυτό το αναθεωρημένο σύστημα χρέωσης σημαντικό πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των σχεδίων της για δημιουργία ενός συστήματος είσπραξης οδικών τελών σε επίπεδο ΕΕ.

Για ποιον ακριβώς λόγο επικροτεί η Επιτροπή το σύστημα αυτό, στόχος του οποίου είναι να χρεώνονται κυρίως οι αλλοδαποί χρήστες;