Parlamentin kysymys - O-000152/2016Parlamentin kysymys
O-000152/2016

Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa

Suullisesti vastattava kysymys O-000152/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

Menettely : 2017/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000152/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000152/2016 (B8-0201/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Keskeinen edellytys syrjimättömille tiemaksuille on se, että kaikki käyttäjät maksavat saman korvauksen tien käytöstä. Yksi komission perushuolenaiheista Saksan lainsäädännön suhteen oli se, että tiemaksuja koskeva alkuperäinen lainsäädäntö syrji ulkomaalaisia kuljettajia, koska se mahdollisti Saksassa oleskelevien ihmisten verovähennysoikeuden tiemaksun suuruuden verran. Tällöin tiemaksun suuruuden vähentäminen ajoneuvoverosta olisi käytännössä johtanut Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamiseen tieverosta. Koska tätä huolenaihetta ei oltu käsitelty, komission käynnisti rikkomismenettelyn ja nosti kanteen Saksaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Komissio aikoo nyt kuitenkin lykätä rikkomismenettelyn soveltamista, koska se pääsi Saksan kanssa sopimukseen 1. joulukuuta 2016. Sekä komissaari Violeta Bulc että Saksan liikenneministeri Alexander Dobrindt ovat varmoja, että uusi järjestelmä on syrjimätön ja täysin EU:n lainsäädännön mukainen.

Muutetulla ehdotuksella kuitenkin varmistettaisiin, että ainoastaan Saksassa rekisteröidyt ajoneuvot hyötyisivät tästä tiemaksuvähennyksestä vuosittaisessa ajoneuvoverossaan. Käytännössä kuitenkin ulkomaalaiset käyttäjät maksaisivat Saksan tiemaksut, minkä myös Saksan liikenneministeri vahvistaa julkisesti.

Voisiko komissio selkeyttää, missä määrin tämä poliittinen yhteisymmärrys poistaa kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän?

Komission mukaan tämä tarkistettu järjestelmä on tärkeä ensimmäinen vaihe matkalla kohti EU:n laajuista tiemaksujärjestelmää.

Miksi komissio on vakuuttunut tämän järjestelmän toimivuudesta, vaikka sen tarkoituksena on lähinnä velottaa ulkomaalaisia käyttäjiä?