Pytanie poselskie - O-000152/2016Pytanie poselskie
O-000152/2016

  Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000152/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

  Procedura : 2017/2526(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000152/2016
  Teksty złożone :
  O-000152/2016 (B8-0201/2017)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Kluczowym wymogiem niedyskryminujących opłat drogowych jest dopilnowanie, by wszyscy użytkownicy płacili tyle samo za korzystanie z dróg. Jedno z zasadniczych zastrzeżeń Komisji w odniesieniu do pierwotnej niemieckiej ustawy dotyczącej opłat drogowych dotyczyło tego, że przepisy te dyskryminowałyby kierowców z innych państw, ponieważ umożliwiałyby rezydentom niemieckim uzyskanie ulgi podatkowej dokładnie w wysokości opłaty drogowej. Tak więc odliczenie opłaty drogowej od podatku od środków transportowych skutkowałoby de facto zwolnieniem z opłaty wyłącznie samochodów zarejestrowanych w Niemczech. Niemcy nie odniosły się do tego zastrzeżenia, w związku z czym Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i ostatecznie skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak obecnie Komisja wstrzyma postępowanie, ponieważ w dniu 1 grudnia 2016 r. osiągnęła porozumienie z Niemcami. Zarówno komisarz Violeta Bulc, jak i minister transportu Niemiec Alexander Dobrindt są przekonani, że nowy system jest „niedyskryminujący” i „w pełni zgodny z prawem UE”.

  Niemniej jednak zgodnie ze zmienioną propozycją nadal tylko pojazdy zarejestrowane w Niemczech będą korzystały z odliczenia opłaty drogowej od rocznego podatku od środków transportowych. De facto – co ponownie potwierdził publicznie niemiecki minister transportu – nadal tylko zagraniczni użytkownicy będą uiszczać niemieckie opłaty drogowe.

  Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, w jakim zakresie to porozumienie polityczne usuwa wszelką dyskryminację ze względu na narodowość?

  Komisja uważa, że ten zmieniony system opłat jest „istotnym pierwszym krokiem ku realizacji planów stworzenia ogólnounijnego systemu opłat pobieranych od użytkowników dróg”.

  Dlaczego dokładnie Komisja jest przekonana o słuszności tego systemu, skoro jego celem jest pobieranie opłat głównie od obcokrajowców?