Parlamentarno vprašanje - O-000152/2016Parlamentarno vprašanje
O-000152/2016

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin

Vprašanje za ustni odgovor O-000152/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

Postopek : 2017/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000152/2016
Predložena besedila :
O-000152/2016 (B8-0201/2017)
Sprejeta besedila :

Ključna zahteva, ki jo morajo izpolnjevati cestne dajatve, da ne bi bile diskriminatorne, je ta, da vsi uporabniki za uporabo cest plačajo enako dajatev. Eden od temeljnih pomislekov Komisije glede začetnega predloga nemške zakonodaje o cestnini je bil, da je diskriminatoren do tujih voznikov, saj je nemškim rezidentom omogočal zmanjšanje davčnih prispevkov v znesku, ki je ustrezal natančno višini cestnine. Odbitek cestnine od davka na motorna vozila bi tako dejansko pomenil oprostitev od plačila te dajatve, ki pa bi veljala izključno za vozila, registrirana v Nemčiji. Ker na ta pomislek ni bilo odziva, je Komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitve in nato zoper Nemčijo začela postopek pred Sodiščem Evropske unije. Postopek za ugotavljanje kršitve bo zdaj ustavila, ker je 1. decembra 2016 dosegla dogovor z Nemčijo. Komisarka Violeta Bulc in nemški minister za promet Alexander Dobrindt sta prepričana, da je novi sistem „nediskriminatoren“ in „povsem v skladu s pravom EU“.

Spremenjeni predlog vseeno zagotavlja, da bo mogoče le pri vozilih, registriranih v Nemčiji, uveljavljati odbitek dajatve za ceste od letnega davka na motorna vozila. Tako bodo nemško cestnino še vedno dejansko plačevali le tuji uporabniki, kar je znova javno potrdil tudi nemški prometni minister.

Ali lahko Komisija pojasni, v kakšni meri ta politični dogovor odpravlja vsakršno diskriminacijo na podlagi državljanstva?

Komisija meni, da je ta spremenjeni sistem cestninjenja „pomemben prvi korak v smeri uresničitve njenih načrtov o vzpostavitvi sistema cestninjenja, ki bi zajemal vso EU“.

Kaj natančno je v zvezi s tem sistemom prepričalo Komisijo, saj je njegov prvenstveni cilj zaračunavati cestnino tujim uporabnikom?