Parlamentsfråga - O-000152/2016Parlamentsfråga
O-000152/2016

Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter

Fråga för muntligt besvarande O-000152/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

Förfarande : 2017/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000152/2016
Ingivna texter :
O-000152/2016 (B8-0201/2017)
Omröstningar :
Antagna texter :

Ett centralt krav för icke-diskriminerande vägavgifter är att alla användare betalar samma avgifter för att använda vägarna. Ett av kommissionens huvudsakliga problem med Tysklands ursprungliga lagstiftning om vägavgifter var att den diskriminerade utländska förare eftersom personer med hemvist i Tyskland skulle få skattelättnader som exakt motsvarade avgiftsbeloppet. Vägavgifterna skulle alltså dras av från fordonsskatten, vilket de facto skulle innebära ett undantag från avgiften, men uteslutande för bilar registrerade i Tyskland. Eftersom denna oro inte beaktades inledde kommissionen ett överträdelseförfarande och hänvisade slutligen Tyskland till Europeiska unionens domstol. Kommissionen kommer nu emellertid att lägga överträdelseförfarandet på is eftersom man nådde en överenskommelse med Tyskland den 1 december 2016. Både kommissionsledamot Violeta Bulc och Tysklands transportminister Alexander Dobrindt är övertygade om att det nya systemet är icke-diskriminerande och helt och hållet i linje med EU-lagstiftningen.

Det ändrade förslaget skulle ändå innebära att endast bilar registrerade i Tyskland kan dra av vägavgiften från den årliga fordonsskatten. Det är de facto endast utländska användare som faktiskt kommer att betala den tyska vägavgiften, något som på nytt bekräftades offentligt av Tysklands transportminister.

Kan kommissionen förtydliga på vilket sätt denna politiska överenskommelse avlägsnar diskriminering på grund av nationalitet?

Kommissionen anser att detta reviderade avgiftssystem är ett viktigt första steg mot planen att inrätta ett EU-övergripande vägavgiftssystem.

Varför är kommissionen övertygad om att detta system är lämpligt då dess syfte är att huvudsakligen ta betalt av utländska användare?