Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 17k
6. jaanuar 2017
O-000001/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000001/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Teema: Taimse õli, eriti palmiõli tarbimisega seotud terviseohud

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) järeldas hiljuti, et leidub piisavalt tõendeid selle kohta, et glütsidooli rasvhappeestrid – rafineeritud taimeõlide töötlemisel moodustuvad saasteained – on genotoksilised ja kantserogeensed.

Kõige suurem glütsidooli rasvhappeestrite tase leiti olevat palmiõlides ja palmirasvades.

EFSA andmetel puutuvad beebid imiku piimasegu kaudu kokku lubatavast tasemest kümnekordselt suurema koguse glütsidooli rasvhappeestritega.

Kuigi glütsidooli rasvhappeestrite tase palmiõlides ja -rasvades on viimase kuue aasta jooksul poole võrra vähenenud, on palmiõli siiski enamiku inimeste jaoks suurim glütsidooli rasvhappeestrite allikas. Palmiõli, mida leidub suupistetes, küpsistes, leivapulkades, kreekerites ja kümnetes teistes toitudes ning lastetoitudes, kujutab endast võimalikku terviseprobleemi, eriti laste ja noorte ning kõigi nende inimeste jaoks, kes tarbivad toite, milles leidub palju palmiõli rasvhappeid.

Kas komisjon võiks ülaltoodut arvesse võttes öelda,

– kuidas ta kavatseb ohjata võimalikke ohte, mida kõnealuste ainete sisaldus toidus tarbijatele põhjustab;

– kas ta kavatseb inimeste tervise kaitseks vastu võtta reguleerivaid meetmeid, millega piirata palmiõlis sisalduvate ohtlike ühendite hulka?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika