Parlamentsfrågor
PDF 194kWORD 17k
6 januari 2017
O-000001/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000001/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Angående: Hälsorisker relaterade till konsumtion av vegetabilisk olja, särskilt palmolja

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) konstaterade nyligen att det finns tillräckligt med bevis för att glycidylfettsyraestrar – föroreningar som bildas vid behandling av raffinerade vegetabiliska oljor – är gentoxiska och cancerframkallande.

Den högsta nivån av glycidylfettsyraestrar återfanns i palmoljor och palmfetter.

Enligt Efsa exponeras spädbarn, genom modersmjölksersättning, för nivåer upp till tio gånger högre än de acceptabla.

Även om nivåerna av glycidylfettsyraestrar i palmoljor och palmfetter har halverats de senaste sex åren är palmolja fortfarande den största källan för de flesta människor. De förekommer i snacks, småkakor, brödpinnar, kex och i ett dussintal andra livsmedel och i barnmat. Palmolja är ett potentiellt hot mot hälsan, särskilt mot barns och ungdomars hälsa, liksom mot hälsan för alla som äter livsmedel med hög andel fettsyror från palmolja.

Skulle kommissionen mot bakgrund av detta kunna ange

– hur den avser att hantera de potentiella risker som uppkommer för konsumenterna på grund av exponering för dessa ämnen i livsmedel,

– huruvida den avser att anta lagstiftningsåtgärder för att begränsa förekomsten av farliga ämnen i palmoljor för att skydda människors hälsa?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy