Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000005/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000005/2017

Καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και στην πορεία προς τα εμπρός

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2016/3008(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000005/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Λόγω της καθυστερημένης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 και των κανονισμών των ΕΔΕT, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων, στον ορισμό των αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου και στην υλοποίηση των έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η έκταση των καθυστερήσεων είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά σχεδόν 24% οι πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, σε σύγκριση με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016. Η καθυστερημένη εφαρμογή οδήγησε, ήδη από το 2016, σε πρόταση για μείωση των πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4/2016.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, είχαν εγκριθεί 564 επιχειρησιακά προγράμματα των ΕΔΕΤ και είχαν οριστεί οι αρχές για 334 προγράμματα. Η εκτέλεση των ενδιάμεσων πληρωμών ανέρχεται σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Tο ποσό των νέων αιτήσεων πληρωμών που υποβλήθηκαν το 2016 ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Tο συνολικό ποσό των εκκρεμών αιτήσεων πληρωμών για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ανέρχεται σε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ένα σχέδιο δράσης που θα αφορά την εφαρμογή. Με βάση τις εκθέσεις εφαρμογής που καλείτο να δημοσιεύσει η Επιτροπή έως τα τέλη του 2016, προτείνεται να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το εν λόγω σχέδιο δράσης, προκειμένου να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Εξετάζει η Επιτροπή τρόπους εξασφάλισης περαιτέρω ευελιξίας, όπως η προτεινόμενη επανεισροή αποδεσμεύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων από τον τομέα 1β, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης;

2. Προτίθεται να διατηρήσει ένα επαρκές σχέδιο πληρωμών μέχρι το 2023 και να προτείνει αυξανόμενα ανώτατα όρια πληρωμών, αν κριθεί απαραίτητο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού;

3. Απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις, με ποιον τρόπο θα αναπτύξει η Επιτροπή την αναγκαία τεχνική βοήθεια και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων εν τοις πράγμασι;

4. Είναι η Επιτροπή προετοιμασμένη να συνεχίσει τη συζήτηση για τα θέματα αυτά στο φόρουμ για τη συνοχή και να προτείνει λύσεις στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή, λαμβάνοντας παράλληλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη έναρξη της μετά το 2020 περιόδου;