Parlamendi esitatud küsimus - O-000005/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000005/2017

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade täitmisega hilinemine ning sellest ühtekuuluvuspoliitikale ja edasiliikumisele tulenev mõju

Suuliselt vastatav küsimus O-000005/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iskra Mihaylova, Regionaalarengukomisjoni nimel

Menetlus : 2016/3008(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000005/2017
Esitatud tekstid :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kuna mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 läbirääkimiste lõpuleviimisel ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määruste vastuvõtmisel tekkis viivitusi, on oluliselt edasi lükkunud rakenduskavade täitmine, korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste nimetamine ning projektide rakendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Ulatuslike viivituste tulemusel on ELi 2017. aasta eelarve projektis rubriigi 1b kulukohustuste assigneeringud vähenenud ligi 24% võrreldes 2016. aasta ELi eelarve assigneeringutega. Rakendamise hilinemise tõttu kavandati juba 2016. aastal paranduseelarve projektiga nr 4/2016 rubriigi 1b maksete assigneeringute vähendamist 7 miljardi euro võrra.

2016. aasta septembriks oli vastu võetud 564 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskava ning asutused olid nimetatud 334 kava puhul. Vahemakseid oli tehtud 11,5 miljardi euro väärtuses. Uusi maksetaotlusi esitati 2016. aastal 10 miljardi euro ulatuses. Täitmata maksenõudeid oli programmitöö perioodil 2007–2013 kokku 3,9 miljardit eurot.

Regionaalarengukomisjon rõhutab, et rakendamise tegevuskava on vaja 2017. aasta esimeses kvartalis. Tuginedes rakendamisaruannetele, mille komisjon teeb kättesaadavaks 2016. aasta lõpul, teeme ettepaneku viia läbi nimetatud tegevuskava arutelu, et saada vastused järgmistele küsimustele:

1. Kas komisjon kaalub selliseid täiendavaid paindlikkusmeetmeid nagu kulukohustustest vabastatud vahendite kavandatud tagasikandmine ELi eelarvesse, sh rubriigi 1b alt, kui vabastamise põhjuseks on projektide osaline või täielik mitterakendamine?

2. Kas komisjon säilitab piisava maksete kava kuni aastani 2023 ning teeb vajaduse korral ettepaneku kehtestada kuni praeguse programmitöö perioodi lõpuni maksetele kõrgemad ülemmäärad?

3. Mil viisil pakub komisjon eesseisvaid probleeme silmas pidades korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutustele vajalikku tehnilist abi ja nõustamisteenuseid, et hõlbustada ja kiirendada poliitika kohapealset elluviimist?

4. Kas komisjon on valmis jätkama eelnimetatud küsimuste arutamist ühtekuuluvusfoorumil ja esitama seitsmendas ühtekuuluvusaruandes vastavad lahendused, võttes ühtlasi vajalikud meetmed tegevuse õigeaegseks käivitamiseks 2020. aasta järgsel ajavahemikul?