Pytanie poselskie - O-000005/2017Pytanie poselskie
O-000005/2017

Opóźnienie we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000005/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

Procedura : 2016/3008(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000005/2017
Teksty złożone :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Późne zakończenie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 oraz rozporządzeń dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych spowodowało znaczne opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych, w wyznaczaniu instytucji zarządzających, certyfikujących i audytorskich oraz w realizacji projektu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Skala opóźnień doprowadziła do zmniejszenia środków na płatności w dziale1b w projekcie budżetu UE na 2017 r. o prawie 24 % w porównaniu ze środkami w budżecie UE na 2016 r. Opóźnienia we wdrażaniu już w 2016 r. były przyczyną propozycji zmniejszenia płatności w dziale 1b o 7 mld EUR za pomocą projektu budżetu korygującego (PBK) nr 4/2016.

Według stanu na wrzesień 2016 r. przyjęto 564 programy operacyjne europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a w przypadku 334 programów wyznaczono odpowiednie instytucje. Dokonano płatności okresowych w kwocie 11,5 mld EUR. Nowe wnioski o płatności złożone w 2016 r. dotyczyły kwoty 10 mld EUR. Zaległości dotyczące nieuregulowanych wniosków o płatność w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 wyniosły 3,9 mld EUR.

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) podkreśla konieczność przedstawienia planu działania w zakresie wdrożenia w pierwszym kwartale 2017 r. Na podstawie sprawozdań z wdrożenia, które miały zostać udostępnione przez Komisję do końca 2016 r., proponujemy debatę na temat tego planu działania w celu uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Komisja rozważa dodatkowe formy elastyczności, takie jak proponowane zwracanie do budżetu UE środków, w tym z działu 1b, umorzonych w wyniku całkowitego lub częściowego braku wdrożenia?

2. Czy Komisja utrzyma odpowiedni plan płatności do 2023 r. i zaproponuje w razie potrzeby wyższe pułapy płatności do końca obecnego okresu programowania?

3. Mając na uwadze przyszłe wyzwania, w jaki sposób Komisja udzieli instytucjom zarządzającym, certyfikującym i audytorskim niezbędnej pomocy technicznej i zapewni doradztwo w celu ułatwienia i przyspieszenia praktycznego wdrażania polityki?

4. Czy Komisja jest gotowa do dalszej dyskusji na temat tych kwestii w ramach Forum Spójności oraz do przedstawienia rozwiązań w siódmym sprawozdaniu w sprawie spójności, a także czy podejmie niezbędne kroki na rzecz terminowego rozpoczęcia okresu po -2020 r.?