Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000005/2017

Predkladané texty :

O-000005/2017 (B8-0202/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 17k
24. januára 2017
O-000005/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

 Vec: Oneskorené vykonávanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) - vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup
 Odpoveď v pléne 

Vzhľadom na neskoré uzatvorenie rokovaní o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 a na nariadenia o EŠIF dochádza k značným prieťahom, pokiaľ ide o vykonávanie operačných programov, určenie riadiacich a certifikačných orgánov a orgánov auditu a vykonávanie projektov na miestnej a regionálnej úrovni. Rozsah prieťahov viedol k zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov v rámci podokruhu 1b v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 takmer o 24 % v porovnaní s rozpočtovými prostriedkami v rámci rozpočtu EÚ na rok 2016. V roku 2016 už oneskorené vykonávanie viedlo k návrhu zníženia platieb v rámci podokruhu 1b o 7 miliárd EUR prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2016.

K septembru 2016 bolo prijatých 564 operačných programov EŠIF a pre 334 programov boli určené orgány. Boli vykonané priebežné platby vo výške 11,5 miliardy EUR. V roku 2016 boli predložené nové žiadosti o platby vo výške 10 miliárd EUR. Celková výška neuhradených žiadostí o platbu na programové obdobie 2007 – 2013 predstavovala 3,9 miliardy EUR.

Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) zdôrazňuje, že je potrebné predložiť vykonávací akčný plán v prvom štvrťroku 2017. Na základe správ o vykonávaní, ktoré Komisia sprístupní do konca roku 2016, navrhujeme rozpravu o tomto akčnom pláne s cieľom získať odpovede na tieto otázky:

1. Uvažuje Komisia o formách zvýšenia flexibility, ako je navrhovaný spätný tok prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku úplného alebo čiastočného neplnenia, do rozpočtu EÚ, a to aj z podokruhu 1b?

2. Zachová Komisia do roku 2023 zodpovedajúci platobný plán a navrhne zvýšenie stropov prostriedkov na platby, ak to bude potrebné, až do konca súčasného programového obdobia?

3. Akým spôsobom Komisia– vzhľadom na budúce výzvy – poskytne riadiacim a certifikačným orgánom a orgánom auditu potrebnú technickú pomoc a poradenské služby s cieľom uľahčiť a urýchliť vykonávanie tejto politiky v praxi?

4. Je Komisia pripravená pokračovať v diskusii o týchto otázkach v rámci fóra o súdržnosti a v 7. správe o súdržnosti navrhnúť riešenia a zároveň podniknúť kroky potrebné na zabezpečenie včasného začiatku programového obdobia po roku 2020?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia